Kommentar til Røkke-saken

MED BAKGRUNN i tidligere LO-leder Yngve Hågensens uttalelser i Røkke-saken, har LO i den siste uken fått en rekke henvendelser og spørsmål om vår holdning. Dette, samt Gudleiv Forrs kommentarartikkel i Dagbladet lørdag 9. juli, gjør det nødvendig med noen presiseringer: Bestikkelser: La meg slå fast: Bestikkelser for å oppnå økonomiske eller andre fordeler er en alvorlig forbrytelse. Et økende innslag av dette vil virke ødeleggende for vår samfunnsorden. LO tar selvsagt sterkt avstand fra denne type kriminalitet, uansett hvem som begår den, og i hvilken hensikt. Om Røkkes skyld: LO har selvsagt ikke mulighet til å gjøre noen selvstendig vurdering av skyldspørsmålet. Vi må her legge til grunn det som er blitt karakterisert som en veldig klar rettsavgjørelse. LO har tillit til domstolene, og vi må da legge til grunn at Røkke har gjort seg skyldig i lovbrudd inntil det foreligger en annen avgjørelse i en høyere rettsinstans. Om Røkkesom næringslivsleder: LO har et profesjonelt forhold til Røkke som næringslivsleder, og vi vil fortsatt forholde oss til han ut fra hva han gjør i bedriftene og i sin industribyggende virksomhet. LO og rettsstaten: For øvrig er jeg helt enig med Gudleiv Forr i at LO som samfunnsinstitusjon ikke må «assosieres for sterkt med et samfunnssyn der de politiske resultatene er overordnet rett og normer». Det er det da heller ingen som helst grunn til å gjøre. LO bygger sin virksomhet på respekt for lover, regler og den gjeldende samfunnsorden. Yngve Hågensens uttalelser kan LO selvsagt ikke heftes for. Det er en søkt sammenheng Gudleiv Forr prøver å etablere i sin kommentar.