Kommentator i stoffnød

STATISTIKK: Jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig å finne noe å skrive om når en er fast kommentator i en avis. Siden jeg ikke følger med i spalten til Kjetil Rolness, kan en jo håpe at han vanligvis har mer å fare med enn i de to innleggene om Norsk Monitor (12/4 og 19/4).

Han etterlyser en mer kritisk holdning til verdiforklaringer. Det pussige er at han belegger dette ved hjelp av kritiske synspunkter fra et kapitel jeg publiserte i 2002 («Forskning på verdier: Eksempler fra kvantitativ samfunnsforskning», i Johannnessen og Schmidt (red.). Verdier – flerfaglige perspektiver. Tapir Akademiske forlag). Han kan derfor neppe mene at det mangler en kritisk holdning til det vi driver med blant medarbeiderne i Monitor-prosjektet.

Problemet er i stedet at slik motforestillinger er noe vi ønsker å holde skjult for Monitors kunder: «Når jeg [Rolness] sier dette tydeligere, i et medium som leses av Monitors egne kunder, vil Hellevik helst snakke om noe annet». Hvordan vet Rolness noe om dette? Faktum er at kapitlet han henter samtlige sitater fra, er gjengitt i sin helhet i Hovedrapport for Norsk Monitor 2003, som alle kunder mottar.

Rolness skriver «Og da verdiene defineres tett opp til atferd, blir forklaringene sirkulære, noe han [Hellevik] også innrømmer: ’En kan komme farlig nær det tautologe og lite interessante’.» Sitatet er åpenbart inspirasjonen til overskriften på Rolness innlegg «Professor i tautologi.» Men Rolness har ikke fått med seg poenget i det jeg skriver, noe som blir klart om vi utvider sitatet med én setning: «Holdninger vil være spesifikke for det konkrete fenomenet, og dermed nødvendigvis variere fra undersøkelse til undersøkelse. På grunn av nærheten til atferden som skal forklares vil forklaringskraften ofte være høy, men samtidig kan en komme farlig nær det tautologe og lite interessante.»

Denne egenskapen ved holdninger tjener altså som et argument for at verdiforklaringer, som benyttes i Monitor-prosjektet, er mer fruktbare, nettopp fordi de ikke vil ha en like tautolog karakter.

For meg har det vært et hovedanliggende, både som lærebokforfatter og forsker gjennom mange år, å understreke de mange feilkildene og fallgrubene en må ta hensyn til når en tolker resultatene fra intervjuundersøkelser. Men slike undersøkelser er, sine mangler til tross, det beste hjelpemiddelet vi har til å danne oss et bilde av folks oppfatninger. Om en da ikke, slik enkelte ser ut til å foretrekke, helst vil spekulere på fritt grunnlag om hva som rører seg i opinionen.