Korridorpasienter

HELSE: I Dagbladet 3/1-08 var det en omtale av situasjonen ved våre sykehus, og det fremkom påstander fra bl.a. Avdelingsdirektør i Sosial- og Helsedirektoratet Bjørn Guldvog at korridorpasienter var et virkemiddel som ble brukt av sykehusene for å «tjene penger» og for å krisemaksimere. Det samme ble gjentatt på lederplass i Dagbladet dagen etter.

Dette er så fjernt fra den virkelighet som jeg kjenner, at det er uforståelig at slike påstander kan fremsettes.

Jeg er avdelingsleder på en geriatrisk avdeling, og vi tar imot pasienter som innlegges som såkalt «øyeblikkelig hjelp». Det er eldre mennesker med akutte lidelser som tildels er meget syke, og etter mine (og trolig de fleste andres) vurderinger er i behov av innleggelse mens det blir utført diagnostikk og behandling. Noen dør (i 2007 hadde vi 70 dødsfall i avdelingen), noen blir helt bra og noen trenger varig pleie og omsorg i institusjon.

Når det er fullt på de indremedisinske enhetene og en alvorlig syk gammel pasient kommer til akuttmottaket, må vi finne en plass. Dette blir dessverre av og til på en korridor. Jeg er enig i at dette er en uverdig og dårlig behandling. Hvorfor gjør vi det da? Jo, fordi alternativet er verre!

I denne situasjonen er vi bedt om å redusere aktiviteten og redusere kostnadene. Hva skal vi da gjøre med pasientene?

Jeg går ut ifra at de fleste mener at også gamle mennesker med akutte, alvorlige sykdommer skal få diagnostikk og behandling av beste merke.

Da må det være vilje til å sette inn de ressursene som er nødvendig, både plasser og personale. Ledelsesoppgaven i dette må bli å sørge for nok plasser og ressurser til det indremedisinske fagfeltet. I stedet for å se seg blind på tall i et regnskap, anmoder jeg om at man forsøker å bli enige om hvilket behandlingsnivå vi skal ha i Norge i dag. Dersom man mener at vi ikke har råd til å gi også gamle mennesker god behandling, må dette gis politisk avklaring. Ja vel, det koster å gi god behandling, for vi gir de ansatte god lønn i Norge. Men det er vel slik vi vil ha det?