Kølsvart investor i Kina

Statens Pensjonsfond investerte i fjor 1652 millioner i sterkt forurensende kull og olje i Kina.

VASKER SEG RENE:  To kinesiske kullarbeidere i dusjen utenfor Changzai i Shanxi-provinsen. Det norske Statens Pensjonsfond investerer betydelige summer i kinesisk kullindustri. Foto: Reuters/Scanpix
VASKER SEG RENE: To kinesiske kullarbeidere i dusjen utenfor Changzai i Shanxi-provinsen. Det norske Statens Pensjonsfond investerer betydelige summer i kinesisk kullindustri. Foto: Reuters/ScanpixVis mer

I dag skal Stortinget vedta Regjeringens forslag til en oppgradering av forvaltningen av Statens Pensjonsfond. Forslaget er godt og øker fondets fokus på klima. Men én ting har regjeringen glemt å ta høyde for: Fondets rolle i de to landene som vil avgjøre klimasaken i det 21 århundre: Kina og India.

Her gjør en tredjedel av verdens befolkning seg klar til å nyte godt av noe som likner vestlig levestandard. Statens Pensjonsfond har satt av 1,6 prosent av fondet – litt over 21 milliarder i 2008 – til å høste av veksteventyret. Men fondet bidrar til en kulldrevet vekst som forverrer klimatrusselen.

En økning i jordas gjennomsnittstemperatur på mer enn to grader celsius over førindustrielt nivå vil gi det forskerne kaller farlige klimaendringer, det vil blant annet si irreversible endringer. Det vil forringe levegrunnlaget for hundrevis av millioner mennesker og medføre utryddelse av opp mot én million arter. Vi har allerede passert 0,7 grader over dette nivået. Med dagens trender vil bruk av fossil energi i Kina og India være hovedårsaken til fortsatt økningen i framtidige klimagassutslipp med dramatiske temperaturøkninger som konsekvens.

Det internasjonale energibyrået (IEA) påpeker at det må en grønn energirevolusjon til om vi skal ha noe håp om å halvere klimagassutslippene innen 2050, slik FNs klimapanel anbefaler. Investeringene i ren energi må økes 18 ganger fra dagens nivå, og det må skje en radikal omlegging – bort fra kull og petroleum.

WWFs nye rapport «Investing in Global Warming» slår fast at Statens Pensjonsfond i 2008 investerte 1652 millioner i kull og olje uten karbonfangst og lagring (CCS) i Kina, og knappe 15 millioner i fornybar energi. Tendensen er lik i India; 590 millioner i fossil energi mot 35 millioner i fornybar energi.

Dette fraværet av klimabevissthet bidrar dermed direkte til nettopp det vi må unngå: Farlige klimaendringer.

I de fleste land av betydning har Statens Pensjonsfond investert langt større midler enn det Stortinget har satt av til samarbeid eller bistand. Det blir et problem når fondets investeringer setter Stortingets beslutninger i skyggen.

Stortinget bevilget 40 millioner kroner til å fremme miljøtiltak og ren energi i Kina i 2008. Men Statens Pensjonsfond investerte altså halvannen milliard i kull og olje uten CCS. Stortinget har satt av tre milliarder til bevaring av regnskog. Men fondet investerte i fjor, ifølge Regnskogsfondet, åtte milliarder i selskaper som raserer regnskog.

Fondets etiske retningslinjer sier at det skal fremme bærekraftig utvikling og avstå fra investeringer som «innebærer uakseptabel risiko for å bidra til alvorlige miljøødeleggelser». Men uten styringsverktøy som operasjonaliserer de etiske retningslinjene, er Statens Pensjonsfond som en elefant i en glassbutikk.

Fondets viktigste rolle ligger i å sikre kapital til selskaper og sektorer som skal levere løsninger og muliggjøre den bærekraftige utviklingen som også fondet er avhengig av for å oppnå langsiktig avkastning.

WWF anbefaler at positiv filtrering innføres for hele porteføljen, slik ledende pensjonsfond som nederlandske ABP og Californias calPERS bruker. Det betyr at man innen hver sektor kan investere systematisk i selskaper som kombinerer gode avkastningsmuligheter med høye standarder.

Investeringene i skitten energi i Kina og India grenser mot tjenesteforsømmelse, for det er gode penger å tjene på ren energi for et fond med en langsiktig investeringshorisont.

ClearWorld Energy er et investeringsselskap som fokuser på å fremme ren energi i Kina. Vi har siden 2004 kanalisert over en milliard dollar til selskaper i Kina som på forskjellig vis takler klimatrusselen, med fin inntjening.

Kina er allerede en stormakt innen fornybar energi, med verdens største produksjon av vannkraft, verdens raskest voksende vindmarked og ledende produsenter og eksportører av solcellepaneler. Satsingen er voldsom: Kina skal investere 3000 milliarder kroner i fornybar energi fram mot 2020.

Det er nå gode muligheter for å investere direkte i prosjekter, raskt voksende selskaper eller fond som fokuserer på forskjellige former for miljøløsninger i Kina. Suntech, et av Kinas ledende solenergi selskap, startet opp i 2002 og har nå en markedsverdi på 2,5 milliarder dollar.

Liknende investeringsmuligheter finner man innenfor alle felt for miljøteknologi («cleantech») i Kina. Flere pensjonsfond har allerede fått øynene opp for dette, i ei tid da andre markeder bremser opp som følge av finanskrisen. Kina og India vil gjøre ren energi mer konkurransedyktig globalt. Vi tror det i nettopp disse markedene vil vokse fram selskaper som blir blant gigantene innen det 21. århundres aktører på feltet fornybar energi. Denne oppturen kan man fremme – eller hemme – også med norske pensjonskroner.

Fondets mandat er å skaffe økonomisk avkastning og spre risiko med sikte på langsiktig fortjeneste. Samtidig må det erkjennes at våre midler kan spille forskjellige roller innenfor rammen av en sunn finansforvaltning. Vi foreslår at Stortinget avsetter et beløp tilsvarende dagens portefølje i utviklingsland til et fond med uavhengig aktiv forvaltning for investeringer i miljøteknologi. Fondets kontor i Shanghai fristilles, omdøpes til «The Brundtland Investment Centre for Sustainable Development» og gis ansvar for forvaltningen. Det vil profilere Norge som pådriver og kombinere god avkastning med støtte til bærekraftig utvikling der hvor det trengs mest. Og det vil være i tråd med våre politiske mål.