Kraftløst fra Regjeringen

MILJØ: Norge er i likhet med Sverige sterkt avhengig av vannkraft. I Norge står vannkraften for nesten all kraftproduksjon. I Sverige er om lag halvparten av all kraft vannkraft. Nedbøssvikten vinteren 2002-2003 påvirket begge land. Siden forbrukere i Norge og Sverige kjøper kraft i samme marked, ble effektene forsterket. Resultatet ble priser over 1 krone pr kilowattime. Industribedrifter stoppet produksjonen. Flere steder i landet var det fare for strømutkoplinger. Opposisjonen krevde bygging av forurensende gasskraftverk.

I LYS AV dette tok samarbeidsregjeringen hvor Venstre deltok nye grep for å lage en fremtidsrettet energipolitikk. Regjeringen fikk full tilslutning i Stortinget til et system for grønne sertifikater i samarbeid med Sverige. Arbeiderpartiet, sosialistisk venstreparti og senterpartiet støttet fullt ut Regjeringens initiativ. Med grønne sertifikater lanserte regjeringen Bondevik II et markedsbasert og kostnadseffektivt system for økonomisk støtte til ny produksjon av fornybar energi. Et system som på en moderne måte skulle integrere en langsiktig energipolitikk, miljøinteressene, sikring av arbeidsplasser samt næringsutvikling innen fornybare energiformer i distriktene. Dette skulle være det største miljøsamarbeidet med Sverige i nyere tid og et løft for en moderne virkemiddelpolitikk. En ny æra for norsk energi-, miljø- og sysselsettingspolitikk var på trappene.

DENNE UKEN kom en meget skuffende avgjørelse fra Stoltenberg-regjeringen. Miljøbevegelsen, kraftbransjen og Stortinget kunne knapt tro sine egne ører. Regjeringen valgte å vrake miljøsamarbeidet med Sverige, med begrunnelsen om at dette ville bli for dyrt for norske forbrukere. Forhandlingene med Sverige var ikke kommet i mål. Regjeringen vil isteden satse på gammeldagse subsidieordninger. Subsidier som medfører byråkrati og administrasjonskostnader. Regjeringen har ikke underbygget sin beslutning med ett eneste tall. Venstre mener Regjeringens alternativ gir vesentlig mindre fornybar energi, og vil være dyrere for forbrukerne. Sverige går nå videre med et lovforslag om grønne sertifikater gjeldende fra og med 2007. Regjeringen har parkert Norge på sidelinjen.Det rød-grønne regjeringssamarbeidet har vært preget av indre uenighet og sterke motstridende interesser på flere områder. Dette er ødeleggende for arbeidet med å få til en fremtidsrettet miljø- og energipolitikk.