Krav til ny IA-avtale

Vi trenger et enklere regelverk for sykmeldte og nasjonale mål for andel graderte sykemeldinger.

JOBB ER VIKTIG: Vi må ha ordninger som gjør at flest mulig deltar i arbeidslivet med de ressursene de har, skriver kronikkforfatteren.
Foto: Thomas Rasmus Skaug
JOBB ER VIKTIG: Vi må ha ordninger som gjør at flest mulig deltar i arbeidslivet med de ressursene de har, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Rasmus SkaugVis mer
Meninger

Arbeidet med et inkluderende arbeidsliv (IA) har vært en viktig del av trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets organisasjoner og myndighetene i mer enn tolv år. Nåværende avtale utløper ved årsskiftet, og diskusjonene om innholdet i den nye avtalen er i gang. Da er det rimelig at Virke sier klart fra om hvilke endringer som må til for at vi skal få på plass en ny avtale.Hovedorganisasjonen Virke har vært en aktiv part i avtalen siden den ble underskrevet første gang i 2001. Vi har jobbet systematisk for å oppnå resultater på alle de tre delmålene, men har hatt en særlig oppmerksomhet rundt målet om å redusere sykefraværet i norske virksomheter. Heldigvis har vi lyktes langt på vei - i alle fall i privat sektor. Der ligger de fleste bransjer under det gjennomsnittlige nivået for sykefravær på 5,9 prosent (legemeldt).

Virke mener det har vært en avgjørende suksessfaktor at IA-avtalen har gitt rom for en kontinuerlig debatt om sykefravær i det offentlige rom. Men vi må være langt mer nyanserte når vi vurderer hvorvidt ordningen med at hver enkelt norsk virksomhet skal tegne egen IA-avtale med NAV, har vært udelt vellykket. Om lag én av fire norske virksomheter har tegnet IA-avtale. I og med at mange av dem er i offentlig sektor eller blant de store virksomhetene i privat sektor, dekker de riktignok i underkant av 60 prosent av arbeidstakerne. Men det er ingen påviselig sammenheng mellom verken nivå på eller nedgang i sykefraværet og hvorvidt bransjen har mange IA-avtaler. Det betyr at norske arbeidsgivere jobber godt med sykefravær uavhengig av den forpliktelsen som ligger i å tegne IA-avtale for virksomheten.I tillegg er det slik at langt de fleste regler og oppfølgingstiltak gjelder for alle virksomheter. Det samme oppfølgingsregimet og de samme sanksjoner pålegges arbeidsgivere uansett. Dermed er den avtalen vi ender opp med like viktig for alle virksomheter i Norge, og det vi avtaler må slå positivt ut for alle dersom vi skal lykkes med arbeidet. Erfaringer med dagens avtale er at den ikke egner seg for små og mellomstore virksomheter. Den ivaretar heller ikke godt nok målsettingen om at flere skal jobbe litt selv om de er delvis syke.

Mye er vi enige om, men samtidig er det viktig at vi får fram hvor skoen trykker og hvor det er særlig viktig at vi får til endringer. Det er derfor Virke har gått ut denne uka og forklart hva som må være på plass for at Virke, som representant for 16 500 virksomheter i privat næringsliv, kan skrive under på en ny IA-avtale. Det bør ikke overraske noen at vi har klare forventninger. Lang erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer, og tett kontakt med våre virksomheter, gjør at vi med trygghet kan si hva som trengs for å gjøre sykefraværsarbeidet mer slagkraftig. Det er særlig på to områder det er helt påkrevet med konkrete endringer:

1. Oppfølgingsregelverket for sykmeldte må bli enklere å forholde seg til, og det må bli mindre krav til rapportering. Ledere må få tid til å lede og følge opp sine ansatte, og ikke bruke tiden sin på å rapportere om at møter er avholdt og planer laget. Mange arbeidsgivere opplever at dagens oppfølgingsregime inneholder elementer som ikke er viktige eller nyttige, og at de pålegges større ansvar og plikter enn det som er rimelig. Dette er feil bruk av tiden. Mange arbeidsgivere har også opplevd at de sanksjoneres eller straffes dersom de har glemt en frist eller det er andre åpenbare grunner til at et møte ikke er avholdt. Dette virker demotiverende og minsker oppslutningen om de reglene vi har vedtatt. Vi må finne mer hensiktsmessige måter å kontrollere at den lovpålagte oppfølgingen av sykmeldte ivaretas. Nylig kom en evaluering av IA-avtalen fra Sintef som viser at mange arbeidsgivere ikke opplever NAV som en samarbeidspartner, men som et kontrollorgan. Det er vi ikke tjent med. Skal vi lykkes med å integrere dem som står utenfor arbeidslivet eller beholde dem som står i fare for å falle ut må NAV spille på lag med arbeidsgiverne. Min påstand er at relasjonen mellom arbeidsgivere og NAV skades av dagens sanksjonsregime.

2. Vi trenger nasjonale mål for andel graderte sykemeldinger. Vi trenger også å styrke det økonomiske tilskuddet til arbeidsgivere som tilrettelegger for at medarbeiderne kan arbeide under sykdom. Foreløpige tall fra en rapport som publiseres 14. august viser at 70 prosent av arbeidsgivere i privat sektor ønsker mer bruk av gradert sykmelding. Tall fra samme undersøkelse viser at nesten 70 prosent av de ansatte opplever at deres leder vil tilrettelegge for dem slik at de kan være i en gradert sykmelding om de skulle bli sykmeldt. Da er det ingen grunn til at legene skriver ut færre graderte sykmeldinger nå enn før denne avtaleperioden. Arbeidsgiverne ønsker gradert sykmelding på tross av at det er krevende for mange å tilrettelegge for delvis innsats på jobben. Dagens tilretteleggingstilskudd må derfor styrkes kraftig økonomisk, slik at det blir et reelt hjelpemiddel for virksomhetene. Vi må også bli enige om enklere og mer forutsigbare tildelingskriterier enn vi har i dag. Det framstår heller ikke rimelig at det kun er IA-virksomheter som skal ha tilgang på tilretteleggingstilskudd. Også ikke-IA-virksomheter legger til rette for arbeidstakere som er delvis syke, og legenes sykmeldingspraksis skal ikke være avhengig av om virksomheten pasienten jobber i har tegnet IA-avtale.

En undersøkelse gjort av Respons for Virke i begynnelsen av året viser at ni av ti gleder seg til å gå på jobb på mandag. Det er helse i å få delta i arbeidslivet og få jobbe. Selv om mange nå tar en velfortjent ferie er det viktig at vi tenker på hvor viktig jobben faktisk er for oss. Budskapet er at vi må ha et regelverk som lar ledere få lede og ordninger som gjør at flest mulig deltar i arbeidslivet med de ressursene de har. Det vil vi alle tjene på.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.