Krig og sex

Røverhistoriene er mange, om heisaturer over til naboland og om hvor lett det er å utnytte jenter som av nød selger kroppen sin for småpenger. FN har selv beskrevet kulturen blant sine soldater som svært negativ. «En hypermaskulin kultur, som oppmuntrer til seksuell utnytting og overgrep, og en tradisjon for taushet, har utviklet seg innen de fredsbevarende styrkene», står det å lese i Refugees Internationals rapport fra 2005: «Must boys be boys?».

Har norsk militært personell betalt lokale jenter en slikk og ingenting for seksuelle tjenester, slik det har blitt avslørt at andre lands FN-soldater har gjort i Den demokratiske republikken Kongo, Liberia, Kambodsja, på Øst-Timor og Elfenbenskysten? Senior pressetalsmann i Forsvarsstaben, Petter Lindquist, svarer slik i det feministiske tidsskriftet Fetts temanummer om krig: «Det kan ha forekommet, men den informasjonen er bare tilgjengelig for dem som har innsyn.» Det er nemlig bare to personer i Norge som har direkte tilgang til informasjon av en slik karakter: Generaladvokaten og krigsadvokaten. Derfor kan pressetalsmannen lene seg tilbake og si: «I den grad det hadde vært et stort problem, ville det kommet fram i rapportene som disse instansene leverer regelmessig til Forsvarssjefen.»

Leder i Befalets Fellesorganisasjon, Didrik Coucheron, kan bekrefte overfor Fett at dersom norske FN-soldater kjøper sex i tjenesten, vil de bli satt på første fly til Norge. Både sikkerhetsmessig og omdømmemessig blir dette betraktet som en svært alvorlig forsømmelse, noe soldatene også blir fortalt før utreise. Vel hjemme er imidlertid disiplinærstraff som refselse, anmerkning på rullebladet eller begrensning i sikkerhetsklareringen, blant de få sanksjonsmidlene Forsvaret har for hånden. For kjøp av sex er ikke et brudd på militær eller sivil lov, det er kun et brudd på Forsvarets etiske retningslinjer, og angår derfor bare forhold internt i Forsvaret. La oss si at dette ble et lovbrudd. La oss si at lovforslaget om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester blir vedtatt av Stortinget etter at høringsfristen er ute 10. oktober. Da vil de rundt 800 nordmennene som til enhver tid deltar i utenlandske operasjoner i Nato- og FN-regi, møte en sivil straffedomstol her hjemme – dersom de blir tatt i å ha kjøpt sex under tjenesteperioden. Først da vil vi kunne få vite om norsk militært personell har så ren samvittighet som Forsvarsstaben vil ha det til.

Sverige innførte forbud mot kjøp av sex i år 2000. Soldater i den svenske utenlandsstyrken Swedint er underlagt nettopp sivil straffelovgivning, og kan bli straffet med bot eller inntil seks måneders fengsel dersom de kjøper sex i tjenesten. Men ifølge Aftonbladet er ingen så langt blitt fengslet for et slikt lovbrudd – de svært få som er funnet skyldige velger naturlig nok bot framfor å sitte inne.

«Det kan synes som om enkelte som jobber med nulltoleranse i Forsvaret, sørger for å ikke få kunnskap om soldaters kjøp av sex», sier Inger Skjelsbæk, forsker ved Prio – Institutt for fredsforskning, til Fett. Vil en offiser som ikke er spesielt stolt av at han selv har kjøpt sex i løpet av sin karriere, anmelde en menig som gjør det samme i dag? «Jeg ble fortalt at alle norske gutter som kommer til Balkan sier at de aldri vil gå til prostituerte. Etter seks måneder i tjeneste gjør de det likevel», forteller fredsforsker Skjelsbæk.

Obligatorisk permisjon i hjemlandet og utdeling av infoheftet «Over streken» er blant tiltakene Forsvaret har satt i gang. Spørsmålet er om dette er nok til å få soldatene til å se sin egen privilegerte posisjon som hvite og velstående menn, når de forveksler sex med intimitet og lokale kvinners desperasjon med lyst og frivillighet. Den britiske maskulinitetsforskeren Paul Higate konkluderer slik etter en rekke år med feltarbeid i Den demokratiske republikken Kongo: Nulltoleranse mot all intim omgang med lokalbefolkningen er dødfødt. Man bør heller korte ned soldatenes tjenestetid til tre måneder, i stedet for dagens seks. Man bør gi soldatene meningsfylte aktiviteter å drive med på fritiden. Man bør sende færre purunge, single gutter i utenlandstjeneste. Man bør ha flere kvinner inn i tjeneste for å avmaskulinisere den militære normen. Men hjelper dette, hvis flertallet av de ansvarlige ser en annen vei? Så lenge sex-kjøp og seksuelle overgrep ikke blir sanksjonert av de enkelte medlemsland, vil det fortsette å skje, mener Higate.

Nå når globalisering og menneskehandel har ført svært synlige nigerianske prostituerte hit til landet, begynner konturene av et verdensomspennende problem å tre fram. Det er på tide å løfte blikket utover hovedstadens paradegate og se hva landsmenn gjør med den maktposisjonen de har som soldater i uniform, som sivilt personell og som politi i fredsbevarende operasjoner. Vil forsvarssjef Sverre Diesen ta problemet med kjøp av seksuelle tjenester blant militært personell på alvor? Ønsker han tiltak som gjør at man faktisk kan dokumentere hvorvidt vi har de mest edle og respektfulle soldatene i verden? Vil forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sørge for at lovforslaget om kriminalisering av kjøp av sex også vil få konsekvenser for Forsvaret? Det hadde gjort oss til en litt mer rakrygget nasjon.