Krise krever forskning

Forskningen er av strategisk betydning for industri og næringsliv, og dermed for samfunnet som sådan. Ikke minst i økonomiske nedgangstider er det viktig å holde fast ved langsiktige målsettinger og ambisjoner. Vi trenger ikke se lenger enn til Sverige for å registrere hvordan finanskrisen nå fører til at man setter inn ytterligere tiltak for å styrke forskning og utvikling.

Det er evnen til nyskaping det handler om. I våre naboland Sverige og Finland har man smertelig erfart at veien opp fra dype økonomiske nedgangstider må gå via forsterket satsing på forskningen. Norge er gunstigere stilt. Men vi tåler ikke å stå stille med oljepengene i hånden når handelspartnere og naboland satser og går videre.

Abelia, Oljeindustriens Landsforening og Norsk Industri organiserer og representerer de aller mest nyskapende bedriftene i Norge. Bedrifter som står overfor markeder i stor endring. Bedrifter der behovet for innovasjon og omstilling er større enn noensinne. Bedrifter som opplever at konkurransen om den best kvalifiserte arbeidskraften har blitt global og dermed mer krevende. Bedrifter som står overfor innføring av ny teknologi og som kontinuerlig må tilpasse seg endringer i nasjonale og globale rammebetingelser. Bedrifter som er helt avhengige av forskning og tilgang på høy kompetanse.

Forskning og innovasjon handler om arbeidsplasser, velferd, miljø og bærekraft. Det handler om tro på fremtiden. Om å ville, og kunne delta på de arenaer der verdier skapes og gode samfunn bygges. I økonomiske nedgangstider snører bedriftene igjen pengesekken. Ikke minst er langsiktige teknologi- og utviklingsprosjekter truet. Følgelig er det viktigere enn noen sinne at storting og regjering leverer det som må til av offentlige midler for å møte disse utfordringene.

FoU-bevilgningene i årets statsbudsjett er et skritt i riktig retning, men ikke gode nok. Det hjelper ikke å stå på målet om at tre prosent av samfunnets ressurser skal brukes til FoU, når man ikke bevilger det som skal til for å nå dette målet. Forslaget til 2009-budsjett bidrar dessverre i for liten grad til å løfte næringsrettet forskning og næringslivets FoU-innsats. Næringsdepartementet har den laveste veksten til FoU-formål av samtlige fagdepartement med næringsrettede virkemidler. Olje- og energidepartementet «følger opp» gjennom å kutte i olje- og gassforskningen.

Abelia, OLF og Norsk Industri vil arbeide for at:

Den brukerstyrte forskningen    styrkes

SkatteFunn-ordningen utvides

En kunnskaps-redningspakke     kommer på plass

Det siste er spesielt viktig. Den økonomiske krisen er faktisk så alvorlig at vi nå bør bruke økte offentlige investeringer for å øke næringslivets investeringer i forskning. Vi ser få slike grep i årets statsbudsjett. I dagens situasjon er det simpelthen ikke godt nok. Regjeringen bør komme til Stortinget med en redningspakke for kunnskapsinvesteringer som både sikrer tilstrekkelig rekruttering til universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene og som sikrer tilstrekkelig FoU-aktivitet i næringslivet.

Dersom forskningsinnsatsen svekkes vil vi oppleve svekket konkurransekraft, tap av arbeidsplasser og bortfall av teknologiske innovasjoner. Vi vil miste vår posisjon som internasjonal kunnskapsnasjon.

Andre land står klar til å overta posisjoner innenfor områder der eksportindustrien står sterkt og der norske kunnskapsintensive tjenester har fått fotfeste. I dag har mange norske bedrifter mye av sin produksjon i andre land. I morgen kan det være forsknings- og utviklingsavdelinger som befinner seg der.

Norge har gode tradisjoner for offentlig og privat samarbeid. For å finne ordninger som bidrar til å utvikle industri og næringsliv. Grunnforskningen på universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er avgjørende viktig.

Det er imidlertid nå helt avgjørende at det offentlige bidrar til at bedriftene selv velger å investere i forskning og utvikling. På denne arena kan vi trygt slå fast at offentlige virkemidler virker, og at de i sum gir betydelig samfunnsmessig lønnsomhet.