Krisemaksimering

POLITIET: Det er enighet i norsk politi om at vi må bli flere ansatte i politiet i årene fremover. Vi trenger minst 2700 flere politifaglige ansatte, og 1000 sivile ansatte for å løse de utfordringene vi står overfor de neste 10 årene.

Frustrasjonen blant de ansatte har i 2008 kommet tydelig til syne, og det har vært brukt særdeles tydelige og kraftige virkemidler, spesielt for å rette fokus på lønns- og arbeidsforhold. Samfunnet er positive til politiet, og det er enighet om at vi trenger et effektivt og godt politi. Det handler om trygghetsfølelse og at lov og orden blir håndhevet i tråd med samfunnets lover og forventninger. For at samspillet mellom publikum og politiet skal fungere er tillit nøkkelfaktoren. Uten tillit er politiet sterkt svekket.

Politiet har utfordringer, men vi må bevare tilliten. Ikke minst derfor er politiets ledelse kritisk til den krisemaksimeringen som enkelte tillitsvalgte har stått bak. Upresise uttalelser og kobling av ressursknapphet til tragiske enkeltsaker er ikke veien å gå for å sette politiets utfordringer på dagsorden. Dette gir et skjevt bilde og en feilaktig oppfatning i forhold til situasjonen for publikum, og for etaten. Vi forventer at tillitsvalgte opptrer med redelighet og ansvarlighet. De har også et ansvar for publikums trygghetsfølelse.

Det gjøres mye svært godt politiarbeid som ikke får oppmerksomhet i den pågående situasjonen. Det er mange dyktige ansatte som er under stort press og som opplever det hele som meget vanskelig. Begge deler er beklagelig. Det er viktig å synliggjøre hva politiet faktisk får utført, selv om situasjonen kunne vært bedre. Hver dag får et stort antall mennesker hjelp, kriminalitet forebygges og et stort antall saker oppklares.

Både våre folkevalgte og innbyggerne i Norge har nå fått med seg at det er misnøye blant de ansatte. De har også fått med seg politiledelsens vurderinger, og sentrale dokumenter som «Politiet mot 2020» er lagt frem. Kommende lønnsoppgjør og budsjetter vil også påvirkes av hvilke argumenter og protestformer som brukes, og av hvilken troverdighet politiet har.

Krisemaksimering er ikke veien. Vi leverer mye godt politiarbeid innefor de rammer vi nå har, men vi ønsker å gjøre så mye mer for publikum. Å få frem at vi hver dag levere godt politiarbeid er den beste søknaden norsk politi kan komme med.