Krisepakke uten visjoner

Finanskrisen gir store utfordringer for vårt samfunn. Stortinget bør bruke denne ekstraordinære situasjonen til å utvikle langsiktig verdiskaping, ikke bare komme med tiltak som skal ha kortsiktig sysselsetting. Norge er velsignet med store energiressurser. Over tid har vi utviklet ledende bedrifter både innen produksjon og foredling av energi. Vi bør bygge videre på disse «energiklyngene». Etter mange år med ørkenvandring i energipolitikken, bør finanskrisen markere et skille i politisk tenkemåte. Vi må gå fra å snakke om grønn energi og energieffektivisering, til å vedta rammebetingelser som gjør investeringer interessant for næringslivet og husholdninger.

Under 3,5 år med rødgrønt styre, har det vært mest røde lys for energisektoren. Energibransjens mange prosjekter er skrinlagt på grunn av politisk rot, svake rammebetingelser og kø i forvaltningsorganer. Regjeringen har snakket mye om grønn energi, men har bare levert én stortingsmelding på fattige fire sider om temaet. Bortimot alt innholdet er allerede kansellert. Dermed har mange gode kraft- og energispareprosjekter blitt skrinlagt. Finanskrisen bidrar til å skyve investeringene ytterligere ut i tid. FrP har lansert en tiltakspakke, hvor vi akselererer arbeidet innen energi-, miljø- og industrisektorene i en grønn retning. Våre virkemidler reduserer risiko, og vil øke investeringsevnen og -viljen fra private aktører. Her svikter dessverre regjeringens krisepakke, som opprettholder svake ordninger og bare tildeler mer penger. FrP foreslår endringer i rammevilkår, i støtteregimer og øker offentlige bevilgninger. Flere grønne teknologier skal få konkurrere om offentlige midler, slik at de beste prosjektene vinner – ikke bare de som har den rødgrønne regjeringens gunst.

De rødgrønne har endret rammevilkår for fornybar energi nesten årlig. Det gir alt annet enn investeringsvilje for grønn energi. Fremskrittspartiet vil utløse lønnsomme investeringer i energisektoren gjennom å gi garantier om å innføre en grønn sertifikatordning snarest. Vi vil innføre grønne avskrivningsreglene for grønn kraftproduksjon. Vi inkluderer også vannkraft i den grønne energisektoren. Potensialet innen småkraftverk og oppgradering/opprusting av stor vannkraft er stort. Det er realistisk å gjennomføre vannkraftprosjekter på minst to TWh allerede i 2009 og 2010. Det gir en investeringskostnad på rundt åtte milliarder kroner, og vil gi 1800-2000 årsverk, og 70-80 prosent norsk leveranse av varer og tjenester. Tilsvarende er potensialet stort innen vindkraft og bioenergi på kort sikt.

Vi må se på muligheten for å innfri mer av Norges Kyoto-forpliktelser gjennom direkte norske energiinvesteringer i utlandet, for eksempel implementering av solenergi i afrikanske land. Dette er å foretrekke fremfor passivt kjøp av klimakvoter fra prosjekter med diskutabel verdi. Kraftsituasjonen i Midt-Norge er fortsatt anstrengt. Det eneste genuint rødgrønne prosjektet er to mobile gasskraftverk. Det er svakt. FrP vil stimulere til økt kraftutbygging og intensivert ENØK-arbeid ved å sette av 300 millioner kroner for å stimulere tiltak i regionen. Det er viktig å likebehandle prosjekter som sparer energi med prosjekter som øker energiproduksjonen. I dag får man 100-talls millioner i støtte for å bygge ut vindkraft, men industribedrifter som vil spare like mye energi avspises med noen titalls millioner. Det er dårlig prioritering av fellesskapets ressurser.

En satsing på energieffektivisering i bygg gir rask effekt, både på sysselsetting og energibruk. Vi foreslår at husholdninger skal kunne skrive av ENØK-investeringer på skatteseddelen, mens næringslivet skal få bedre avskrivningsregler. Det må også settes i gang et program for ENØK-tiltak i offentlige bygg. Det er et paradoks at offentlig sektor fremstår som den største strømsløseren av alle. Industrien er viktig for nasjonen vår. I et miljøperspektiv er norsk industri svært energigjerrig i forhold til sine konkurrenter. Den har lave utslipp og miljøinngrep. Det er behov for å innføre tiltak som skaper en større fremtidstro for industriproduksjon innenlands. Vi må få slutt på en særnorsk politikk som over tid struper lønnsomheten til norske bedrifter. Fremskrittspartiet vil gi industrien forutsigbarhet rundt kraftleveransen ved å innføre et industrikraftregime, hvor industrien kan sikre seg kraft til selvkost, noe som styrker konkurranseevnen. Samtidig må det gis garantier om at norske kvoteregler for CO{-2} harmoniseres med EU fra 2013.

Når det gjelder transportsektoren, er høy mobilitet viktig for dynamikk og vekst i samfunnet. Samtidig må man håndtere utfordringer som kø, støy og forurensing. Det er derfor viktig å bygge en infrastruktur som ser vei, bane, fly og skipsfart i en sammenheng. Vi foreslår derfor å fremskynde en rekke vei- og jernbaneprosjekter, samt tilrettelegge for elbiler. Vi hadde store forventninger til regjeringens tiltakspakke. Mye var bra, men vi savnet visjonene for energinasjonen Norge. Vi trenger ikke mer av det som ikke har virket.