Kritikk til Dagbladet.no

PFU slår fast at vi brukte detaljerte opplysninger som ble unødig krenkende for enkeltpersoner.

|||

En reportasje om den tragiske skjebnen til avdøde Kate Karlsens kamp mot NAV og andre offentlige instanser ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg av noen familiemedlemmer. Utvalget mener Dagbladet.no brukte detaljerte opplysninger som ble unødig krenkende for enkeltpersoner.

«PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Dagbladets nettutgave om en avdød kvinnes vanskelige liv og kamp for egne sosiale rettigheter. Klager er moren og stefaren til den avdøde kvinnen. De mener reportasjen inneholder feil og grove, usanne påstander. Spesielt reagerer klagerne på en formulering som de mener beskylder den avdøde kvinnens stefedre for å ha misbrukt henne seksuelt. Etter klagernes mening er Dagbladets kontroll av opplysninger og kildekritikk ikke god nok, og de anfører også at nær familie burde fått lese gjennom artikkelen før publisering.

Dagbladet avviser klagen og anfører at klagerne feiltolker formuleringen om seksuelt misbruk. Slik redaksjonen ser det, har de ikke beskyldt noen for overgrep, men nøkternt referert opplysninger fra pasientjournalen. Dagbladet viser også til ulik dokumentasjon som redaksjonen har basert «samtlige faktaopplysninger» på, og påpeker at den har vært nøye med å gjengi «de tørre fakta». For øvrig mener Dagbladet at reportasjen er i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, som oppfordrer til å beskytte enkeltmennesker mot forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis påpeke at Dagbladet naturligvis var i sin fulle rett til å sette søkelys på et enkeltmenneskes møte med ulike behandlingsinstitusjoner og hennes kamp for egne rettigheter. Men utvalget vil samtidig minne om at omtale av slike følsomme tema stiller krav til pressen om å opptre ekstra varsomt, både med hensyn til hva som formidles og hvordan dette blir gjort.

Utvalget konstaterer at kjernen i klagen skyldes en formulering i den første publiserte versjonen av reportasjen. Slik utvalget ser det, er formuleringen upresis og kan oppfattes slik klagerne tolket den. Etter utvalgets mening er det også mest nærliggende å lese den på den måten klagerne gjorde, selv om den ikke inneholder direkte beskyldninger. I denne sammenheng merker utvalget seg at Dagbladet også har innrømmet at det er mulig å koble stefedrene til opplysningen om seksuelt misbruk, og at skillet derfor kunne vært tydeligere. Utvalget noterer seg også at redaksjonen har endret formuleringen, men at den fortsatt inneholder en opplysning klagerne mener er feil.

Videre registrerer utvalget at Dagbladet har benyttet den avdøde kvinnens nye etternavn, og at klagerne derfor navnemessig ikke nødvendigvis vil bli knyttet til kvinnen og opplysningene i reportasjen. Utvalget er likevel av den oppfatning at en liten krets vil kunne forstå hvem de omtalte stefedrene er, ettersom reportasjen inneholder flere bilder av den avdøde kvinnen.

Slik utvalget ser det, er det utvilsomt svært belastende å bli koblet til en formulering som kan leses som en beskyldning om overgrep. Selv om Dagbladet endret formuleringen noen dager etter publisering, mener utvalget at dette ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet som skyldes for liten aktsomhet med hensyn til hva og hvordan en enkeltopplysning ble formidlet.

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig.»

Oslo, 27. september 2010

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, Øyvind Brigg, Ellen Arnstad,
Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum, Gry Cecilie Sydhagen

Her er linken til den påklagede saken. Formuleringene som PFU har kritisert, er fjernet.

Kritikk til Dagbladet.no