Kulturliv og lokaldemokrati

«TALENTENE TYTER FRAM

fra musikkskolene», sier Arve Tellefsen til Dagbladet 20.februar. Dette er han redd ikke vil vare nå når det tidligere øremerkede tilskuddet til kulturskolene er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Musikk- og kulturskolene har vært et fundament for utdannelsen av musikere i Norge, sier han videre, og tar man bort dette vil alt ramle sammen.

At kommunene ikke lenger mottar øremerkede tilskudd til kulturskolene, betyr ikke at kommunene har anledning til å fjerne kulturskoletilbudet. Musikk- og kulturskolene er hjemlet i opplæringsloven, og alle kommuner må ha et kulturskoletilbud, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Imidlertid ønsker Regjeringen at kommunene skal ha større handlefrihet til selv å utforme kommunale tjenester. Det er derfor naturlig at kommunene selv for eksempel fastsetter betalingssatser for ulike tilbud i de kommunale musikk- og kulturskolene. Utdannings- og forskningsdepartementet har ikke hjemmel i lov til å fastsette foreldrebetalingen i kulturskolene.

Det hører med i bildet at det er kommunene som dekker storparten av kostnadene (65%) ved kulturskolene, mens staten ikke bidrar med mer enn 15 %. Det er derfor først og fremst kommunenes fortjeneste at vi har et godt tilbud over hele landet.

I tråd med regjeringens syn på utviklingen av lokaldemokratiet og det kommunale selvstyret, er det tidligere øremerkede tilskuddet til kulturskolene nå innlemmet i rammetilskuddet til kommunene for 2004. Dette har allerede vært forsøkt i 20 kommuner siden år 2000. Erfaringene herfra viser at rundt halvparten av kommunene ikke endret foreldrebetalingen. I de øvrige kommunene økte foreldrebetalingen med mellom 100 og 400 kroner. Det er en forholdsvis beskjeden økning sett i lys av at satsen for foreldrebetaling ikke har vært justert siden 1993. Inntil 1.januar 2004 var den på maksimalt 1600 kr. 1600 kroner i 1993 tilsvarer 2093 kroner i 2004.

FORSØKET VISTE OGSÅ

at økt foreldrebetaling bidro til større kapasitet og kortere køer i musikk- og kulturskolene. Det betyr at flere barn vil kunne få muligheten til å benytte seg av det mangfoldige tilbudet i kulturskolene. Det vil bidra til å utvikle enda flere talenter - til glede for seg selv, for Arve Tellefsen og på sikt også det profesjonelle musikklivet i Norge. Skal vi få kulturlivet til å blomstre, er lokal forankring, lokalt ansvar og lokal handlefrihet helt avgjørende.