Kunnskap om nordområdelogistikk

Centre for High North Logistics (CHNL) er bredt forankret. Norsk og russisk næringsliv, akademia og myndigheter har bidratt til senterets aktiviteter og utvikling gjennom tre år. At CHNL er et redskap for Tschudi Shipping Company faller på sin egen urimelighet.

IKKE RIKTIG: Hovedformålet med Centre for High North Logistics er å utvikle kunnskap om logistikk i nordområdene. «Når det i media har vært framstilt som at senteret var et «Tschudi senter» underforstått at CHNL ivaretok interesser for Tschudi, blir dette veldig feil,» skriver kronikkforfatterne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
IKKE RIKTIG: Hovedformålet med Centre for High North Logistics er å utvikle kunnskap om logistikk i nordområdene. «Når det i media har vært framstilt som at senteret var et «Tschudi senter» underforstått at CHNL ivaretok interesser for Tschudi, blir dette veldig feil,» skriver kronikkforfatterne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpixVis mer

Med bakgrunn i oppslagene i media om Centre for High North Logistics (CHNL) ønsker et samlet styre å kommentere noen av forholdene som etter styrets mening er blitt feil framstilt eller ikke har kommet fram i medias dekning de siste ukene.

CHNL er et senter som er åpent for alle interessenter og er en del av de maritime næringenes satsing på offentlig-privat samarbeid rundt forskning og formidling av forskningsresultater, Global Maritime Knowledge Hub (GMKH). GMKH som ble etablert på initiativ fra Oslo Maritime Network og Rederiforbundet definerte tidlig arktiske operasjoner som et av forskningsfokusområdene.

Hovedformålet med senteret er å utvikle kunnskap om logistikk i nordområdene og bidra til kontakt og samarbeid mellom næringsliv og akademia for å skape interesse for nordområdelogistikk.

Målgruppen for senterets virksomhet har vært og er derfor næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Internasjonal myndighetskontakt inngår som en naturlig del av denne aktiviteten fordi senterets målsetting per definisjon er grenseoverskridende.

Fra senteret ble etablert i 2008 har det vært gjennomført mange møter og senteret har deltatt på og også arrangert flere seminarer og konferanser for å øke forståelsen for disse problemstillingene. Hensikten har hele tiden vært å forsøke å få med flere bedrifter og kunnskapsmiljøer for å identifisere logistikkbehovene og utvikle kunnskapen som må til for å oppnå bærekraftig anvendelse av naturressursene i nordområdene.

Målsettingen har vært å skape en plattform for samarbeid mellom ulike akademiske fagmiljøer, et bredt næringsliv og det offentlige rundt utvikling av kunnskap og kompetanse relatert til nordområdelogistikk.

Gjennom senteret har vi stimulert til kunnskapsutvikling, utdanning og forskningsformidling knyttet til nordområdelogistikk på flere måter. Gjennom workshops og deltakelse i faglige arrangementer har forskere og studenter drøftet problemstillinger og ideer rundt logistikk med representanter for nærings- og samfunnsliv som har vært opptatt av utviklingen i nordområdene.

CHNL har bidratt til utvikling av kunnskapsgrunnlaget innen feltet, og også til identifikasjon av temaer for videre kunnskapsutvikling. Gjennom dette arbeidet har senteret identifisert at mangelen på koordinasjon og tilgjengelighet til relevant kunnskap og forskningsresultater er en generell utfordring. CHNL har derfor initiert et større kunnskaps og forskningsformidlingsprosjekt, ARCTIS (Arctic Resources and Transportation Information System).

Når det i media har vært framstilt som at senteret var et «Tschudi-senter» underforstått at CHNL ivaretok interesser for Tschudi, blir dette veldig feil. CHNL har arbeidet for å involvere så mange som mulig, særlig i Norge og Russland, som har interesse for utvikling av kunnskap om nordområdelogistikk.

At Statoil, Det Norske Veritas, Innovasjon Norge, det italienske oljeselskapet ENI, Barentssekretariatet og Rederiforbundet har bidratt med til sammen ca. 3,5 millioner kroner, illustrerer at det på norsk side er bredt engasjement i prosjektet. Gode og bærekraftige logistikkløsninger er vesentlig for all næringsutvikling i nordområdene.

De arktiske områdene krever andre grense- og disiplinoverskridende løsninger enn de tradisjonelle. Styret har ønsket å utfordre til en tverrfaglig diskusjon med bedrifter, forskningsmiljøer og politikere, for å finne logistikk løsninger som kan tilpasses klimatiske, politiske og infrastrukturelle utfordringer i nord.

Det er styret som har tatt beslutningene. Styret har også arbeidet med ulike modeller for å skaffe et sterkere finansielt grunnlag også utover den opprinnelige femårsperioden. Styret har ønsket at alle som engasjerte seg i CHNL skulle kunne ha stor innflytelse på utviklingen av CHNL.

I arbeidet med CHNL har det vært vesentlig å bygge på sterk faglig kompetanse med forståelse for næringslivets behov. Styret har derfor arbeidet for å finne fram til en organisering hvor det faglige kunne kombineres med næringslivets reelle behov. Kunnskapsutviklingsdelen i CHNL skulle ledes av en person med høy akademisk kompetanse, noe senteret har sikret seg i dets daglige leder, Kirkenes-baserte, PhD Bjørn Gunnarson. Når det fra enkelte har vært framstilt som at denne kompetansen forsvant i prosjektet, må det bygge på manglende kunnskap om utviklingen av CHNL.

CHNL mener samarbeid mellom private og offentlige interesser er viktig for å få til kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling innenfor praktisk orienterte områder som for eksempel logistikk. CHNL bygger på et nært samarbeid mellom næringsliv og akademia. Slike samarbeidsmodeller utfordrer både næringslivet og kunnskapsmiljøene fordi disse i sin natur ofte definerer problemstillingene noe forskjellig og deretter arbeider med dem på ulike måter.

Styret har derfor kontinuerlig forsøkt å finne modeller og prosjekter som best mulig integrerer akademia og næringslivet, slik at resultatene vil være relevante og nyttige for alle parter.

Slik CHNL i dag er organisert i Kirkenes med nærhet til Russland, med sterk faglig kompetanse, og et informasjonskontor i Murmansk for formidling av praktisk informasjon relatert til transport via den nordlige sjøruten og i russisk arktiske farvann, tilbyr vi et meget godt grunnlag for en slik integrasjon mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene slik at gode bærekraftige logistikkløsninger kan bli skapt i fellesskap. CHNL har som visjon å være ledende i å bidra til utvikling og formidling av denne form for kunnskap om nordområdelogistikk.

Styrets håp er at den drøftingen som i det siste har pågått i media ikke skal rokke ved dette, men heller bidra til å gi flere aktører informasjon om det potensialet som ligger i Nordområdene og det arbeidet CHNL gjør.