Kupp ved UiB?

JOSTEIN GRIPSRUD

kommer i sitt debattinnlegg i Dagbladet torsdag under overskriften «Universitetskupp i stilhet» med et referat fra et saksforelegg til styremøte ved UiB samme dag. Han antyder videre at møtet, der endringer i universitetets styrings- og ledelsesformer sto på dagsorden, er lagt på tre-fire mils avstand fra Nygårdshøyden i den hensikt å unngå oppmerksomhet om saken.

For ordens skyld: I forslaget til vedtak heter det til punktet som Gripsrud er opptatt av:

«Styret ber om at det etter Stortingets lovbehandling i 2005 legges frem egen sak om utforming av rektorrollen ved UiB».

Altså: selv om jeg i ettertid ser at formuleringen «utforming av rektorrollen» kan tolkes mer snevert, innebærer forslaget at styret eksplisitt ikke er invitert til å fatte vedtak om valg eller ansettelse av rektor før Stortinget har fattet sitt lovvedtak. Saksforelegget er også svært tydelig i sin understreking av den prinsipielle holdning et samlet styre ved UiB har inntatt: vi ønsker å opprettholde dagens styringsordning for institusjonsledelsen. Styret ved UiB har spesielt vært opptatt av at rektors funksjon som styreleder bør videreføres. Dette standpunktet er også gjentatt i en annen sak til det samme styremøtet.

At undertegnede i premissene bl.a. peker på at lovforslaget er problematisk i spørsmålet om valg eller ansettelse av rektor, og at den foreslåtte ordningen kan medføre et betydelig konfliktpotensiale, er en annen sak. Om dette standpunktet kan en ha ulike oppfatninger. Som den offentlige person Gripsrud er, er han imidlertid sikkert kjent med at et styre ikke fatter vedtak om premissene i et saksframlegg med mindre dette eksplisitt er henvist til i vedtaks form.

ANTYDNINGEN OM

at styret ved Universitetet har lagt sitt årlige to-dagers møte til Solstrand i den hensikt å unngå oppmerksomhet om saken, er av en slik karakter at den unndrar seg videre kommentar.

For øvrig vedtok styret å utsette den videre behandling av sakskomplekset til sitt møte 25 november. Det spørsmålet som Gripsrud er spesielt opptatt av vil han derfor kunne overhøre så vel i november som ved styrets endelige behandling en gang ut på nyåret. I mellomtiden er jeg enig med Gripsrud i hans innledende betraktninger knyttet til at dette lovforslaget fortjener så vel offentlighetens som medias oppmerksomhet.