Kva er gale? Ingenting og alt

Spørsmålet til lærer Leif Tore Sædberg kan forstås på to måter. Er det i det hele tatt noe gale med det, og akkurat hva er galt. Jeg velger å forstå del slik at du lurer på om det i det hele tatt er noe galt ved at et kjønn gjør det bedre på et samfunnsområde enn det andre kjønnet.

Vel, det spørs jo hvordan en ser det. Svært lenge tenkte vi som så at det var ingenting gale med dette. Menn og kvinner var jo forskjellige, så det var bare naturlig at det var slik. Likestillingskampen forandret ideverdenen vår og innførte troen på at forskjellene skyldtes undertrykkende strukturer, og ikke innebygde egenskaper. Med feminismen kom tankene på at det bare er kvinner som er undertrykket, så fra et feministisk synspunkt er det ingenting gale med at kvinner gjør det bedre på et samfunnsområde enn menn.

Jeg vil ha et kjønnsrettferdig samfunn der jeg og min kone, mine guttebarn og mine jentebarn har like muligheter. Derfor synes jeg faktisk det er noe gale et sted dersom et kjønn gjennomgående gjør det bedre på et samfunnsområde enn det andre kjønnet. Hvilke virkemidler som skal settes inn for å bedre dette, f.eks ved skoleprestasjoner, styredeltagelse, lønn, militærtjeneste og barnefordeling, vil nok avhenge av hvilket område man snakker om.