Kvalitet i høyere utdanning

UTDANNING: Det er med glede jeg i det siste har kunnet observere en aktiv debatt i mediene, spesielt i Dagbladet, omkring kvaliteten i høyere utdanning. Flere har pekt på at vi har utfordringer innen både grunnopplæringen og høyere utdanning. Utfordringer det er tydelig at mange har ulike løsninger på.At utdanningen skal være gratis og tilgjengelig for alle er et viktig fundament innenfor norsk samfunnsliv. Dette har regjeringen tydelig stilt seg bak i Soria Moria-erklæringen. Utdanning er et viktig middel for regjeringen for å oppnå sosial utjevning, slik at alle innbyggere i Norge får reell mulighet til oppnå de ønsker og mål de setter seg. Samtidig er det en utfordring å sikre god kvalitet i et system som utdanner nærmere én tredel av befolkningen.

ET SAMLET Storting står bak hovedlinjene i Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Det har vært en forholdsvis dramatisk omlegging av hele universitets- og høyskolesektoren og tydelige krav er blitt stilt, både til institusjoner og studenter. Det er flere faktorer som tyder på at kvaliteten allerede har økt. Det er tydelige tegn på økt publisering av vitenskapelige artikler i fagmiljøene, i tillegg til at studiepoengproduksjonen har økt og strykprosenten har gått ned. Samtidig vil jeg påpeke at det er flere sider ved reformen vi bør følge opp, spesielt fordeling av tid til undervisning og forskning. Derfor er den nå gjenstand for en stor evaluering som vil gi oss en pekepinn om hva som fungerer og hva som må korrigeres. Når dette er klart, vil departementet, sammen med sektoren, stake ut en god retning for det videre arbeidet.Noen hevder at det etter at reformen ble innført, er blitt krevd for lite av studentene. Dette er å undervurdere fagmiljøene. Institusjonene er selv ansvarlig for den utdanningen de gir, og jeg stoler på at den faglige integriteten forhindrer dem i å senke standarden.

EN UTFORDRING som jeg er spesielt oppmerksom på, er forholdet mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet er i ferd med å gjennomgå opptakskravene til høyere utdanning i forhold til de endringene i videregående opplæring som følger av Kunnskapsløftet. Universiteter og høyskoler vil måtte følge opp dette i sine studieplaner, men det skal gjøres uten at kvaliteten svekkes.Et annet område det for meg er viktig å legge vekt på, er likestillingen i sektoren. Likestilling og mangfold har med kvalitet å gjøre. For at kvaliteten innen utdanningen og forskningen skal være god, er det nødvendig at mennesker med ulike perspektiv og bakgrunn finnes i studentmassen og blant de ansatte. Jeg vil se på muligheten for spesielle incentiver for å bedre situasjonen ved institusjonene våre.