Debatt: Mobbing i skolen

Læreres rettssikkerhet blir truet

Endringene i opplæringsloven, som i sterkere grad pålegger lærere og skoleledere å gjøre alt de kan for å beskytte elever mot mobbing, var velkommen. Men håndteringen av regelverket og endringen kan true lærernes rettssikkerhet.

ARBEIDSMILJØ: Lærere og skoleledere er opptatt av at alle elever i norsk skole skal oppleve et trygt skolemiljø. Samtidig har ansatte på skolen krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det ene må ikke gå på bekostning av det andre, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
ARBEIDSMILJØ: Lærere og skoleledere er opptatt av at alle elever i norsk skole skal oppleve et trygt skolemiljø. Samtidig har ansatte på skolen krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det ene må ikke gå på bekostning av det andre, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Vi kan ikke akseptere at mange elever opplever seg mobbet i skolen, og at så mange som 7000 elever i 2018 svarte at de blir mobbet av en voksen på skolen. Det er fullstendig uakseptabelt og helt i strid med lærerens profesjonsetikk. Det og skal reageres raskt når slikt skjer. Derfor har også vi støttet de endringene som skal bidra til å gi alle elever et trygt og godt skole- og læringsmiljø.

Samtidig kan vi ikke akseptere at dette gjøres på en måte som undergraver lærernes rettssikkerhet.

I den siste tiden har vi fått en rekke henvendelser fra lærere som opplever at deres rettssikkerhet er truet, og at de er blitt anklaget for å ha krenket elever.

Utdanningsforbundet har gjort en undersøkelse blant våre tillitsvalgte og skoleledere (Respons Analyse 2018) der 45 prosent av ledere i skolen, som har erfaring med konkrete saker under kapittel 9a, sier seg enig i påstanden om at lærerens rettssikkerhet har blitt svekket med innføringen av kapittel 9a i opplæringsloven. Det uroer oss.

Etter opplæringsloven har alle elever en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens egen subjektive opplevelse av skolemiljøet som legges til grunn. Det er lovfestet et krav til nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ved mistanke om, eller kjennskap til, krenking og mobbing, sette i gang en aktivitetskjede. Skolen har en undersøkelsesplikt og en plikt til å sette i gang dette. Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med, gripe inn og varsle rektor ved mistanke om, eller kjennskap til krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Opplæringsloven inneholder også en ny skjerpet aktivitetsplikt i de tilfeller en som arbeider på skolen krenker en elev. Bakgrunnen for dette er at elevundersøkelsen fra 2016 viste at 1,8 prosent av elevene opplevde å bli mobbet av en voksen to eller tre ganger i måneden eller oftere. Dette er et grovt tillitsbrudd som ikke skal aksepteres.

Skjerpelsen innebærer at en ansatt som mistenker eller kjenner til at en annen ansatt krenker en elev, straks skal varsle rektor som igjen skal varsle skoleeier. Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker en elev, skal den ansatte varsle skoleeier direkte. I tillegg til denne skjerpede varslingsplikten, skal saker med mistanke om eller kjennskap til ansatte som krenker elever, undersøkes straks og tiltak skal settes inn umiddelbart.

Etter lovendringen opplever stadig flere lærere å få mer eller mindre alvorlige påstander rettet mot seg. Vi ser dessverre en tendens til at disse sakene noen ganger eskalerer raskt, uten at læreren verken har fått mulighet til å uttale seg eller fått mulighet til innsyn i sakens dokumenter.

Manglende kontradiksjon skaper en betydelig risiko for at saken ikke blir så godt opplyst som mulig og at et ufullstendig faktum legges til grunn før en beslutning tas. Det er svært uheldig. I ytterste konsekvens kan dette føre til at læreren fritas fra undervisningen eller blir sagt opp.

Enkelte av følgefeilene kan skyldes usikkerhet i praktiseringen av de nye reglene. De alvorlige påstandene kan ha blitt lagt til grunn av skolen eller fylkesmannen uten at det er gjort tilstrekkelige undersøkelser i saken. Det er en praktisering av regelverket som er klart uheldig og ikke ønskelig.

I noen tilfeller rapporteres det at «krenkelsesbegrepet» er en utfordring. Det er bra at elevens subjektive opplevelse skal tas på alvor. Fordelen med dette er at skolen ikke kan komme unna med å forsøke å overprøve elevens egen opplevelse. Vi ser imidlertid eksempler på at elever og foreldre klager på at læreren «krenker» eleven i tilfeller læreren selv mener å ha satt grenser, kommet med kritikk eller vurderinger som læreren mener eleven bør håndtere.

Selv om forarbeidene til loven sier noe om den nedre grensen for krenkelser, mener vi at det er et behov for en bredere drøfting og klargjøring av hva innholdet i et krenkelsesbegrep bør være. Alt som eleven ikke liker og reagerer på, er ikke nødvendigvis å anse som en «krenkelse».

Den nye håndhevingsordningen gjør at elever og foreldre kan gå direkte til fylkesmannen i en skolemiljøsak. Vi erfarer at dette skaper en risiko for at skoleeier ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å behandle saken før fylkesmannen fatter et vedtak.

En lærer vil i utgangspunktet heller ikke være «part» i en sak som gjelder elevens skolemiljø. Det innebærer at en lærer vil kunne ha begrenset mulighet til å få innsyn i saken hos fylkesmannen og læreren kan heller ikke påklage et slikt vedtak til Utdanningsdirektoratet.

Vi som er lærere og skoleledere er opptatt av at alle elever i norsk skole skal oppleve et trygt skolemiljø. Samtidig har lærere og andre ansatte på skolen krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det ene må ikke gå på bekostning av det andre. Vi mener at sentrale myndigheter må på banen og bidra til at det ryddes opp i praktiseringen av de nye reglene og vurdere om det er behov for lovendringer. Denne prosessen bør skje i åpenhet og dialog med elever, foreldre og lærere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 909969200


Varnish cache server