Lånekassens fortreffelighet

STUDIEFINANSIERING: Lånekassens direktør, Bertil Tiusanen, avlegger meg en visitt i Dagbladet 20.november. Etter at FpU foreslo å omforme dagens studieordning slik at studielån skal kunne tas opp i private banker, med statlig garanti og offentlige stipender, er det neppe overraskende at direktøren er bekymret for sin egen jobb. Det som overrasker er derimot en mildt sagt ensidig fremstilling av virkeligheten.

Tiusanen trekker frem at en arbeidsgruppe i Utdannings- og forskningsdepartementet i 2003 utarbeidet en rapport om forskjellige studiefinansieringsmodeller.

Han mener denne utredningen konkluderte sterkt i retning av dagens lånekasse. Men i Stortingsmelding 12 (2003-2004) understrekes det at denne rapporten slår fast at studielån i private banker vil «introdusere dynamiske elementer og endringsimpulser i systemet for utdanningsstøtte som over tid vil gi betydelige kvalitetsforbedringer for brukerne. Dette gjelder elementer som konkurranse mellom bankene og fokus på kjerneoppgaver i Lånekassens organisasjon».

Det påstås også at Lånekassen driver svært effektivt. I den ovennevnte Stortingsmeldingen hevdes det imidlertid at «Mangelen på konkurranse gjør det vanskelig å vite om Lånekassen drives effektivt eller ikke». Det er lite troverdig når Lånekassens direktør trekker frem at hans egen etat vil tilby bedre betingelser for studentene enn noen privat bank. Dette vil jo bero nettopp på hva slags supplerende støtteordninger man har fra statlig hold.

Jeg har heller ikke foreslått å fjerne sykestipend og fødselsstipend for studenter. Dette kan selvfølgelig tas gjennom andre offentlige organer, som trygdeetaten. Dette vil imidlertid overflødiggjøre Lånekassen. Da bør det ikke forundre noen at Lånekassens direktør reagerer.