Lavere medisin-priser i Sverige?

Sverige har ikke moms på reseptmedisiner. Norge har 24 prosent.

Dagbladet hadde store oppslag om legemiddelpriser 7. og 8. august. Avisen har sammenlignet priser i Norge og Sverige og funnet langt høyere priser i Norge. I avisens oppslag den 8. august leverer helsestatsråd Dagfinn Høybråten og Forbrukerrådet i denne sammenheng uttalelser. Disse går ut på at man vil gå inn for å redusere norske legemiddelpriser og uttrykker forundring og beklagelse over at apotekreformen fra ifjor ikke har ført til lavere priser. Tiltak varsles for utsetting av apotekvarer i dagligvarebutikker og Konkurransetilsynet skal trolig se over næringen.

Dagbladets reportasje viser lavere priser i Sverige på reseptfrie apotekvarer. Den viser også at det er prisforskjeller på reseptfrie legemidler i Norge. Listen er ikke utfyllende og kan inneholde gode tilbud til valutasterke nordmenn i Strömstad. Det er ikke undersøkt, men det kan jo Forbrukerrådet eller konkurransemyndighetene gjøre i samarbeid med svenske kolleger og fagfolk. Kanskje finner man at reseptfrie medisiner er satt lavere i pris i det svenske markedet fordi det er dobbelt så mange svensker. Uansett må det påpekes at Dagbladet har 15 produkter på listen. Det er 4000- 5000 produkter på markedet. Men, en viktig grunn til at Dagbladet finner forskjeller er en sterk norsk krone. En svensk krone er nå verd 80 prosent av den norske. Slik har det ikke alltid vært. For 18 måneder siden kostet 100 SEK 93 NOK. I dag koster 100 SEK 79 NOK. Slike forhold vil sikkert bli vurdert i en kommende utredning, som er varslet.

Men, Dagbladets tabell viser også gjennomgående at prisene på reseptbelagte medisiner er høyere i Norge. Med enkelte feil (Viagra koster ikke dobbelt så mye i Norge som i Sverige), viser tabellen overveiende høyere priser i Norge. Reseptmedisiner blir fastsatt av Staten i begge land. Foruten at valutakursen også for disse varer påvirker prisnivået i Sverige, for tiden altså med 20 prosentpoeng, er det spesielt ett forhold som har sentral betydning for at Dagbladet finner høyere priser i Norge. Det er momsen. Dagbladet skrev dette i sin ingress, men det har nok ikke Høybråten sett.

Sverige har ikke moms på reseptmedisiner. Norge har 24 prosent. Fjerning av momsen i Norge ville over natten krympe prisforskjellen med 24 prosentpoeng. Høyere priser i Norge skyldes altså momsen. Valutakursen fjerner resten av forskjellen. De fleste land i EØS har ikke moms eller lave momssatser på medisiner.

I sin kommentar til Dagbladet 8. august tar Høybråten, som ansvarlig statsråd, til orde for at medisinprisene skal ytterligere ned. Det må oppfattes som om det er Dagbladets tabell med 15 produkter som ligger til grunn for hans kommentarer. Dette er en meget overraskende slutning. Vi har nemlig lave priser i Norge, det viser prissammenligninger mellom Norge og Sverige når disse utføres på en vitenskapelig korrekt måte. Det svenske Riksförsäkringsverket, f.eks., fant senest i 2002 at Norge og Sverige har like priser på medisiner.

Hva slags opplysninger er det helseministeren har som ikke ellers er alminnelig kjent og som gjør at han kan uttale seg som han gjør?

Helsedepartementet bør øke sitt departements kompetanse med rådgivere som har erfaring fra apoteknæringen og apotekøkonomi. Det har han i utilstrekkelig grad i dag. Dette kommer tydelig til uttrykk i et intervju nylig med sjefen for Legemiddelverket i Apotekerforeningens Tidsskrift. Dersom statsråden fortsetter å krympe apotekenes inntektsgrunnlag, vil det ganske raskt i vårt rike land ikke være økonomisk mulig å opprettholde et apotekvesen med kompetanse. Særlig bør han tenke seg godt om før legemidler unntatt fra reseptplikt blir solgt av ufaglærte folk i vanlige butikker.

Med utgangspunkt i statsråd Høybråtens uttalelser i Dagbladet 8. august ser jeg det derfor som helt nødvendig at det arbeides aktivt for at ikke hele apotekvesenet skal bli påført ytterligere skader som svekker evnen til å betjene folk slik loven krever.

Statsråden kan begynne med momsen. Den har vi vel som nasjon råd til å fjerne, slik som vi tar oss råd til å holde oss med fet mat med halv moms. Dette vil ikke hjelpe apotekenes økonomi. Men fjerning av momsen vil bringe Norge på linje med resten av Europa og dessuten redusere risikoen for spissformulerte avisoppslag med etterfølgende kommentarer fra det offisielle Norge. Medisiner kan vel for øvrig med minst like god begrunnelse omsettes uten moms, slik som bøker og bacon.

Deretter bør statsråden iverksette en gjennomgang av apotekenes økonomiske kår. Det ville være et godt tiltak. Helsedepartementet har gjennom de siste 10 år halvert apotekenes avanser. Apotekene må nå selge kosmetikk for å kunne finansiere sin kjernevirksomhet, som er håndtering av medisiner og gi folk råd og veiledning. Markedet preges av sterkt utvidede åpningstider, 20 prosent flere apotek og stor mangel på fagfolk. Det var kanskje ikke det som var meningen med apotekreformen?

Jeg tar ikke munnen for full ved å spå at statsråden, Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet vil oppdage at apotekenes avanser må økes betydelig og næringsgrunnlag sikres for å kunne finansiere og opprettholde et medisinsalgsystem som er i samsvar med de omfattende krav som stilles opp i apotek-, legemiddel- og helsepersonelloven.