VALG Et yrkesvalg innebærer å ta stilling til hva yrket krever av deg, skriver yrkesoffiser Nina-Sofie Berg. 
Foto: Berit Roald / SCANPIX
VALG Et yrkesvalg innebærer å ta stilling til hva yrket krever av deg, skriver yrkesoffiser Nina-Sofie Berg. Foto: Berit Roald / SCANPIXVis mer

Lege, gjør din plikt!

Er det opp til meg selv å bestemme hvor vidt jeg i en krise eller krig skal fatte våpenet og verge mitt land? Nei, det ville vært helt uakseptabelt!

Debattinnlegg

I sin pressemelding 21. Januar sier helseministeren at det er kvinners rettigheter som er viktigst i reservasjonsretten. Samtidig skriver han: «Jeg ser det som positivt å gi rom for etisk refleksjon hos legene, og ikke forvente at de automatisk skal utføre det staten bestemmer». Ikke forvente at de automatisk skal utføre det staten bestemmer! Er det opp til hver enkelt å gjøre som en føler? Hva er da poenget med å vedta lover og bestemmelser? Hva ville vært konsekvensen av at en høyesterettsdommer selv vurderte hvilke lover vedkommende skulle følge opp og håndheve? Skulle vedkommende kunne reservere seg mot å håndheve og dømme enkelte forbrytelser, fordi han/ hun selv har etiske problemer med å håndheve en spesifikk lov?

Som yrkesoffiser i Forsvaret har jeg tatt et valg. Jeg har godtatt at jeg som et forbilde må og bør følge visse normer, og inneha et sett med holdninger. Disse bør gjenspeile samfunnsnormen, og de verdier som ser forankret i det norske samfunnet. I troskapsformaningen står det blant annet; «I farens stund skal han, når det kræves villig ofre liv og blod for Konge og Fædreland». Er det da opp til meg selv å bestemme hvor vidt jeg i en krise eller krig skal fatte våpenet og verge mitt land? Nei, det ville vært helt uakseptabelt! Et yrkesvalg innebærer å ta stilling til hva yrket krever av deg. Hva samfunnet forventer av deg og din posisjon i kraft av ditt yrke. Dersom jeg vegrer meg mot å bruke makt for å forvare landet, på ordre fra Konge og Fedreland. Da bør jeg vurdere min stilling.

I de etiske retningslinjer for leger, §1 er det skrevet; «Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forhold til pasient og samfunn». I sin videste forstand og ekstreme tolkning kan dette også tilskrives et foster i mors liv. Men, i Norge har kvinner lovbestemt rett til selvbestemt abort. Det finnes ingen lovbestemt rett til å bevare fosterets liv før 12. uke. I dette ligger legens plikt til å følge opp sitt selvbestemte yrkesvalg. Og forholde seg til de lover og regler som er gitt i det aktuelle samfunn han/ hun er en del av. Hvis ikke bør vedkommende lege vurdere sin stilling.

Så, kjære helseminister: Når du nå i samråd med dine regjeringspartnere velger å gi etter for noen legers trassige holdninger mot det som er lovbestemt. Nemlig uten hjemmel selv å reservere seg mot å henvise til abort. Da underbygger du en holdning som fremmer følgende; bare vi jobber nok i kulissene mot denne tøvete loven, så vil politikerne etter hvert gi etter. Nok en gang er det de sterkeste som vinner fram, legene! Mens de kvinnene og jentene som virkelig sitter med problemene må finne sine egne veier, eller rettere sagt, omveier, for å utføre det de har lovbestemt rett til.