Legitime politiske interesser

SAS: I en leder mandag 19. juni skriver Dagbladet at jeg har «lekset» opp om norsk politikks politiske randsone og frabedt meg politisk engasjement i forbindelse med nedleggelsen av den tekniske basen på Sola. Dette er feil. Jeg har tvert i mot gjentatte ganger uttalt at jeg ser et slikt politisk engasjement som naturlig og uproblematisk. At politikere fra Rogaland og politikere fra Akershus engasjerer seg sterkt i en sak der det dreier seg om flere hundre arbeidsplasser enten på Sola eller på Gardermoen er naturlig, riktig og som sagt uproblematisk. At SAS\' styre så må fatte en beslutning basert på helheten, er like naturlig.

Mine kommentarer om støy fra den politiske randsone gikk på et helt annet og prinsipielt tema. Spørsmålet er om staten som 14 prosent eier i et konsern kan kreve eller vente at norske styrerepresentanter skal fremstå som talerør for påståtte norske særinteresser i enkeltsaker.

JEG HAR sagt - og mener - at dette er i strid med alle prinsipper for god virksomhetsstyring i børsnoterte selskaper. De beslutninger et styre skal ta, kan ikke ta hensyn til én eiers interesser på tvers av helhetssyn og øvrige aksjonærer. Det strider mot aksjeloven og sunn fornuft. Jeg har derfor uttalt at jeg som styreleder ikke kan ta særnorske hensyn i beslutninger som skal fattes på vegne av samtlige aksjonærer. Norske interesser i SAS vil være best ivaretatt ved at norske styremedlemmer oppfattes som seriøse og opptatt av hele konsernets interesser.

Jeg har notert meg at næringsminister Odd Eriksen som representerer den norske stat som eier, også har understreket slike hensyn.