Lik betaling for pleie og omsorg

SOSIALDEPARTEMENTET

har lagt fram et høringsdokument om betaling for pleie og omsorg i årene framover der ulike modeller for brukerbetaling drøftes. Statens seniorråd mener at det er et klart behov for å samordne og forenkle lover og regler i pleie- og omsorgstjenesentene.

I dag må man betale en stor andel av inntekten for å bo på institusjon. Betalingen for pleie- og omsorgstjenester er imidlertid ikke skilt ut fra kost og losji.

Det er den enkeltes ansvar å dekke utgifter til bolig, mat og nødvendige artikler til egenomsorg. Dette må også gjelde de som bor i institusjon, slik at beboerne blir vanlige leietakere og betaler for måltider etter ønske. Det er viktig at boformer og betalingsordninger bidrar til respekt for brukernes privatliv i en avhengighetssituasjon.

DET ER DET

offentliges ansvar å gi nødvendig pleie og omsorg til de som trenger det, og slike tjenester tildeles etter enkeltvedtak med klagerett til de som bor i egen bolig og omsorgsbolig. Ved en samordning av lovverket må også de som bor på institusjon, få tildelt tjenester etter behov og rett til å klage på omfanget av tjenester. Det har de ikke i dag.

Personrettet hjelp, så som sårbehandling, personlig stell, medisinering o.a. bør betraktes på lik linje med behandling i sykehus, som er gratis.

Rådet mener det er riktig å synliggjøre et klart skille mellom

 kost- og boutgifter, som er den enkeltes ansvar

 utgifter til pleie- og omsorgstjenester, som er det offentliges ansvar.

Det vil si at alle skal ha og betale for egen privat bolig eller boenhet uansett om en bor i egen bolig, omsorgsbolig eller sykehjem. De som bor i boenheter med heldøgns omsorg, må tilbys kjøp/bestilling av måltider etter ønsket omfang.

Brukerbetalingen for de tjenestene det skal betales for, bør være lik uansett bosted og boform, og beregnes i forhold til inntekt opp til et tak som Stortinget fastsetter.

VI SER

en utvikling mot bo- og betalingsformer der kommunene yter heldøgns pleie og omsorg i boenheter som ikke heter sykehjem. Derfor er det blitt et helt konkret behov for å samordne regelverket i et enhetlig betalingsystem for brukerne.

Et enhetlig betalingssystem for tjenestene uansett boform vil etter mitt syn også være med på å gi bedre forståelse for hvert enkelt menneskes behov for privatliv.