Like rettigheter, Anniken!

MANNSMELDINGA: Jeg kunne vel kanskje ikke vente annet; Anniken Huitfeldts tilsvar til mitt debattinnlegg om omsorg for barn ved samlivsbrudd, ble ikke annet enn politisk retorikk, og intet om selve innholdet i saken. Jeg forsøkte å si at Statsråden ved å opprettholde dagens system med en hovedomsorgsperson og en sekundæromsorgsperson, beholder et system som ikke fungerer – verken for barna eller de voksne. Anniken Huitfeldt svarer med at jeg ikke fikk tilslutning til mitt syn i Mannspanelet, og at det ikke er hennes feil. Det er ikke riktig! Selvølgelig sto Mannspanelet samlet i anbefalingen om at den nye barneloven må likestille begge foreldrene som omsorgspersoner.

Av det følger naturligvis (og dette vet Huitfeldt godt) at det rettslige utgangspunktet ved samlivsbrudd måtte bli delt bosted som løsning. Det betyr ikke annet enn at begge foreldrene ville regnes som likestilte omsorgspersoner med like rettigheter, men det betyr likevel ikke at det ville bli en plikt å praktisere delt bosted. I mange tilfelle ville foreldrene diskutert seg frem til løsninger som ikke medførte 50/50 delt bosted. Poenget er at en slik løsning hadde medført en sterk konfliktreduksjon fordi begge foreldrene ville ha like rettigheter og føle seg likeverdige. Det er åpenbart at fokuset da ville rette seg mot å lage den mest praktiske og hensiktsmessige løsningen for alle involverte, i stedet for å slåss i en rettssal!

Og til sist, som Likestillingsminister er du faktisk også ansvarlig for at det ikke foregår diskriminering på bakgrunn av kjønn i Norge. I barnefordelingssaker er det åpenbart at menn indirekte diskrimineres – det er i strid med menneskerettighetene og norsk lov, og det er ditt ansvar å gjøre noe med det!