Likestilling som salderingspost?

Jeg er glad for at Linda C. Hofstad og Sunniva Flakstad Ihle fra Høyre tidligere i sommer gikk ut og sa av likestilling er så viktig at det må implementeres i alle departementene. Men å legge ned likestillingsdepartementet er ikke veien å gå. Vi må heller styrke det Likestillingsdepartementet vi har.

Mange tror at vi er nesten likestilt i Norge. Slik er det ikke. Norge har kommet et stykke på vei, men har fortsatt en lang vei å gå for å oppnå full likestilling på alle samfunnsområder. Ansvaret for likestilling må ikke pulveriseres ned i de enkelte departementene som salderingsposter og prosjektbaserte tiltak med kort perspektiv.

Selv om Norge fremdeles ikke har full likestilling, betyr ikke det at den likestillingspolitikken som har blitt ført har vært fåfengt. Det er et bevis på at endring av holdninger og strukturer i et samfunn er noe som tar tid. For at Norge i fremtiden skal bli mer likestilt, må staten ha en kontinuerlig politikk som tar problemet på alvor. Likestillingspolitikk vedgår alle samfunnsområder og er et viktig perspektiv i alle departementenes arbeid. Men til å sørge for at departementene har tilstekkelig kunnskap og jobber kontinuerlig i riktig retning, må vi ha et eget likestillingsdepartement.

Kun et eget likestillingsdepartement har mulighet til å ha den nødvendige kompetanse og kontinuerlige fokus for å oppnå likestilling og likebehandling av alle mennesker uansett kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Uten et eget departement frykter jeg at likestillingspolitikken ikke vil bli tatt tilstrekkelig på alvor, og at alle andre departementer ikke vil sette disse viktige spørsmålene på dagsorden. Å legge ned et likestillingsdepartement kan føre til at forskjellen mellom kjønnene vil øke og mange viktige samfunnsproblem forsømt. Det kan blant annet gjøre de enorme utfordringene som ligger i forhold til vold i nære relasjoner enda større. Dette er ett av områdene der Norge ikke er i mål. I 2006 ble det anmeldt 2998 saker som handlet om seksualkriminalitet. I 88% av disse sakene var det kvinner som anmeldte seksuelle overgrep. Slike tall kan vi ikke slå oss til ro med. Dette handler om å forandre holdninger. Flere undersøkelser det siste året har avdekket sjokkerende holdninger blant gutter og menn som viser en skremmende lav terskel for seksuell trakassering og overgrep mot kvinner. Årets russ har etterlyst at skolen kommer på banen og gir de unge mer kunnskap og holdninger til seksualitet og grenser. Dette støtter ombudet russen i. Likestillingsdepartementet kan være en pådriver i at dette kommer på plass.

I sommer har det vært en rekke medieoppslag om omskjæring av jenter bosatt i Norge. Vi vet også at tvangsekteskap forekommer. Selv om ansvaret for å bekjempe slik vold og tvang ligger på flere departementer, har likestillingsdepartementet en viktig rolle i å sette dette inn i en likestillingspolitisk sammenheng. Norge blir i disse dager eksaminert av FN om våre forpliktelser etter kvinnekonvensjonen, og har tidligere blitt kritisert for mangelfull innsats i å bekjempe vold mot kvinner. Det arbeidet kan gies et ekstra påtrykk nettopp gjennom et eget likestillingsdepartementet.

Vi lever i et land hvor det er 15 % lønnsforskjell mellom kvinner og menn og hvor kun 17 % av ordførerne er kvinner. Selv om likestilling ikke handler om prosenter og tall, forteller likevel disse tallene oss at tiden ikke er moden for å fordele likestillingsansvaret ned på de enkelte departementene. Likestillingsdepartementet bør ikke legges ned, men styrkes slik at det kan romme enda mer enn det gjør i dag.