Lønnsomt å rekruttere utradisjonelt

Offentlige arbeidsgivere og norsk næringsliv har en altfor passiv holdning i forhold til å ansette mennesker som kunne vært en ressurs i arbeidslivet. De ser vanligvis ikke hvilken arbeidsevne for eksempel tidligere kriminelle eller mennesker med psykisk uhelse har. Disse fordomsfulle og gammeldags holdningene må til livs. Nå er tiden inne for å tenke nye tanker. Det bør lages en nasjonal strategi for å sikre at én prosent av alle nyansatte er arbeidsledige mennesker som over lang tid har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet. Offentlige arbeidsgivere må gå foran som et godt eksempel.

Tradisjonelt har arbeidsgivere alltid rekruttert blant de mest kvalifiserte og de med best CV. I 99 av 100 tilfeller kan de fortsette med det. Men i én prosent av tilfellene håper jeg de vil gi en håndsrekning til de som tradisjonelt har fått plass bakerst i ledighetskøen. Jeg er overbevist om at mange private og offentlige arbeidsgivere vil bli overrasket over hvor mange dyktige, egnede og lojale medarbeidere de vil klare å få tak i på denne måten. Jeg har derfor sendt brev til NHO og HSH for å få støtte til forslaget. Jeg vil at de skal bli med på en felles innsats for å utnytte bedre de ressursene som ligger tilgjengelig for arbeidsgivere.

Regjeringen kom i mai med utkast til «Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012.» Regjeringen arbeider nå med høringsinnspillene. Den største utfordringen de står overfor gjelder holdningene i arbeidslivet. Rådet for Psykisk Helse har gjennomført en undersøkelse blant 638 daglig ledere og personalsjefer i næringslivet. Over 90 prosent vedkjenner seg at de har begrenset kunnskap om psykiske lidelser i arbeidslivet. Hele 63 prosent oppgir at de ikke vil eller vet om de vil ansette en som har hatt psykiske problemer. Årsakene de oppgir er blant annet at dette kan innebære en sikkerhetsrisiko og frykt for økt sykefravær. Dette er alvorlige signaler når en vet at psykiske lidelser er årsak til nesten hver femte sykmelding og hver fjerde uførepensjonering. Ved utgangen av første kvartal 2007 mottok 329 932 personer en uføreytelse i Norge. Det er 7405 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Mange av disse både vil og kan jobbe. Men da må norsk næringsliv slippe dem til

Virkemiddelapparat, særlig NAV, må også i større grad skape arenaer hvor næringslivsledere med gode historier kan formidle disse. Det må også i langt større grad fokuseres på muligheter i arbeidslivet, både for friske og for syke mennesker. Av egne erfaringer vet jeg at mange av de som i dag ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, har langt større arbeidsevne enn en del av mine kollegaer hadde da de startet i Stormberg – det er et tankekors. Dagsorden i dag blir i altfor stor grad dominert av sykdom og diagnoser. Vi bør heller fokusere på hvor friske medarbeiderne er istedenfor hvor syke de er. De aller fleste med psykiske lidelser kan fungere godt i arbeidslivet, særlig hvis man møter de med respekt, gir de muligheter og god oppfølging

Stromberg har et annerledes verdigrunnlag og visjonsbeskrivelse enn mange andre bedrifter. Vi har vedtektsfestet at 25 prosent av alle som rekrutteres til Stormberg skal være mennesker som av en aller annen grunn har hatt vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

I dag har vi et dyktig og lojalt team på 40 medarbeidere som også består av tidligere kriminelle, tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske uhelse og mennesker med fysiske helseproblemer. En viktig årsak til at vi har klart å nå målene våre i denne forbindelse, har vært et godt samarbeid med Aetat/NAV, Kristiansand Kretsfengsel og organisasjonen WayBack – Livet etter soning.

Vi som jobber i Stormberg jobber hardt for å utvikle bedriften og skape gode resultater. Historien har vist at vi lykkes, selv om vi har forskjellig bakgrunn, og selv om vi jobber i et tøft marked med sterke internasjonale merkevarer. Vi er beviset på at det også er lønnsomt for arbeidsgivere å tørre å rekruttere utradisjonelt. Nå håper vi flere kommer etter.