Lykkepiller og selvmord

«LYKKEPILLER REDUSERER ikke selvmord», påstår avdelingsdirektør Arne Holte i en kronikk i Dagbladet 13. mars. Han utfordrer meg til å dokumentere min påstand om at det er sannsynlig at moderne antidepressive midler har redusert selvmordstallene i Norge de siste ti årene. I «Lærebok i psykiatri» av professorene Malt, Retterstøl og Dahl, Gyldendal, 2003, heter det: «Når vi har fått et klart fall i selvmordshyppigheten i vårt land de siste 8 år, kan noe av årsaken være at forskrivningsmønsteret for antidepressiva er forskjøvet fra tricykliske antidepressiva til den nye generasjon av stoffet». Dette er altså lærebokstoff for leger.

I Läkartidningen nr 14, 2000 har dr. med. Göran Isacsson ved Huddinge Sjukhus en artikkel med tittelen «Självmordsfrekvensen ner med 25 procent» og undertittel :«Ökad användning av antidepressiva medel sannolikt fremsta orsaken». I denne artikkelen drøftes ulike forklaringer på reduksjonen i selvmordsrate i Sverige gjennom nittitallet. Han finner ikke hold for at verken alkoholforbruk, arbeidsløshet eller andre faktorer kan forklare endringene.

KONKLUSJONEN ER FØLGENDE: «Hypotesen att det er en förbettrad diagnostik och behandling av depression (och därmed en ökad användning av antidepressiv medicinering) som har orsakat den kraftiga reduktionen av antalet självmord i Sverige kan inte slutgiltigt verifieras. Tillgängliga data talar dock för att antidepressiva läkemedel för närvarande räddar 600 liv per år». Også i Norge har allmennpraktikere blitt mye mer aktive i diagnostikk og behandling av depresjon etter at de lite giftige antidepressiva ble tatt i bruk. I publikasjonene jeg viser til her, er det helt ut logiske sammenhenger. Det samme kan ikke sies om Arne Holtes «logikk» i hans kronikk i Dagbladet.