Målet er et sterkere Årdal

Ingen kan stanse framtiden. Ny teknologi og ny kunnskap vil forandre behovene for arbeidskraft framover. Utfordringen er hvordan man møter denne utviklingen, skriver statsminister Jens Stoltenberg. Målet er at Årdal skal stå sterkere etter omleggingen fordi bygda får flere bein å stå på.

NÅR SØDERBERGOVNENE nå fases ut av Hydros anlegg i Årdal er det en gammel, hederskronet teknologi som blir hentet inn av utviklingen. Disse ovnene har skapt verdier i årtier for lokalsamfunnet og storsamfunnet. Men på grunn av teknologisk utvikling og internasjonale avtaler fikk staten for fem år siden ikke forlenget utslippstillatelsen for Søderberglinjene. 134 arbeidstakere vil måtte få ny beskjeftigelse. Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk for å sørge for at det kommer nye arbeidsplasser for å erstatte de som går tapt. Vi gjør nå det vi lovte i valgkampen, nemlig å stille opp for Årdal i en krevende omstillingstid. Det gjør vi ved å være med på å skaffe nye arbeidsplasser i offentlig og privat sektor og ved å bidra med et omstillingsfond på 100 millioner kroner til omstilling i Årdal og Høyanger. Dette var penger vi skaffet til veie fra Stortinget allerede i 2003 fra opposisjonsposisjon, fordi vi mener at staten skal være en aktiv medspiller når samfunn opplever store og utfordrende endringer. Vårt mål er at Årdal står sterkere tilbake etter omleggingen fordi bygda får flere bein å stå på. Det reduserer sårbarheten ensidig avhengighet av en type arbeidsplass gir. Samtidig gir det ungdom i Årdal flere valgmuligheter enn nå, noe som kan gjøre at flere velger å bli i bygda - eller å komme tilbake igjen.

JEG FØLER MEG TRYGG PÅ at vi vil lykkes med å lage en god framtid for Årdal. Det er en viktig grunn til det: Vi har klart det før. Årdal er ikke det første lokalsamfunnet som opplever radikal forandring når hjørnesteinsbedriften omorganiserer. Andre steder i Norge har vært gjennom enda større forandringer enn det folk i Årdal opplever nå, og har klart seg bra. I Mo i Rana førte nedleggelsen av Norsk Jernverk et lokalsamfunn ut i krise da 2500 ansatte mistet jobben. Ved hjelp av betydelige omstillingsmidler fra staten ble det etablert en lang rekke nye arbeidsplasser. I dag arbeider i underkant av 2200 personer i de over 100 virksomhetene som har tilhold på det tidligere jernverksområdet. I tillegg har Mo i Rana fått Nasjonalbiblioteket, NRKs lisenskontor og Statens Innkrevningssentral. Sør-Varanger måtte sette i gang voldsomme omstillinger da gruveselskapet omorganiserte og nedbemannet på 1990-tallet. Evalueringen viser at antall arbeidsplasser i Sør-Varanger har økt på tross av reduksjonen i bemanningen ved Sydvaranger ASA. Omstillingsarbeidet har bidratt til at avhengigheten til AS Sydvaranger er redusert. Flere av resultatene fra omstillingsarbeidet, som etableringen av Kværner Kimek, Barel og Trygdeetatens Innkrevingssentral, har bidratt til dette. Det er også etablert cirka 120 nye statlige arbeidsplasser. Rapporter fra Nordlandsforskning i etterkant av omstillingene konkluderte med at Sør-Varanger hadde endret seg fra å være et samfunn med relativt få nyetableringer til å få et innovativt miljø med flere nyetableringer pr. innbygger i Sør-Varanger. Kirkenes har utviklet seg fra å være et ensidig industristed til å være basert på allsidig servicevirksomhet.Kongsberg, Horten, Glomfjord og nå nylig Høyanger, er andre eksempler på lokalsamfunn som har lyktes med store omstillinger. At andre har klart omleggingen etter endringer i hjørnesteinsbedriften betyr ikke at det er enkelt. Forandring er krevende, både for enkeltmenneskene som berøres og for et lokalsamfunn samlet. Derfor skal ikke Årdal måtte møte dette alene. Vi har sterke tradisjoner for at storsamfunnet stiller opp for lokalsamfunn som rammes av omstillinger, slik det nå skjer i Årdal. Det er samarbeidet mellom stat, lokalsamfunn og næringsliv som kan gi nye muligheter. Gjennom partnerskap skaper vi nytt handlingsrom.

DET SKAL FORTSATT sikres høy industriaktivitet i Årdal. Når de forurensende ovnene stenges av, er det over 800 ansatte igjen som skal jobbe for Hydro i Årdal. Vi forventer en sterk innsats fra Hydro for å utvikle bedriftene i Årdal videre. Tilgang på kraft har vært et sentralt bidrag fra fellesskapet til at Hydro har kunnet skape store verdier i Årdal. Dette har vært et sentralt samspill i utviklingen av industri-Norge. Det forplikter også næringslivet til å gjøre alle anstrengelser for å skape ny virksomhet på industristeder som Årdal. Det er en del av samfunnskontrakten at bedriftene lever opp til disse forventningene. Vårt mål er at alle de som mister jobben skal få ny jobb. Om kort tid håper vi å få på plass en ny fabrikk for produksjon av dører. Det vil gi 60 arbeidsplasser med en gang, opp mot 100 på sikt. Gjennom omstillingsmidler til fylkeskommunen, Innovasjon Norge og SIVA skal vi være med, sammen med Hydro, og få i gang ny virksomhet som gir nye arbeidsplasser. Vi skal også se på muligheten for etablering av nye offentlige arbeidsplasser i Årdal. Det finnes verdifull kompetanse i Årdal som også kan tas i bruk av kommune eller stat. Til sammen vil dette gjøre at folk som bor i Årdal kan se optimistisk på framtiden i bygda.

NOEN HAR ETTERLYST statlig maktbruk og instruksjon overfor Hydro. La meg derfor minne om at det er nettopp er etter statlige miljøpålegg fra Stoltenberg I-regjeringen at Hydro skal stenge de forurensende ovnene. Vi kan godt diskutere den endelige sluttdatoen for Søderbergovnene, men hensyn til miljø og økonomi gjør at disse ovnene uansett må ut av produksjonslinjen i nær framtid. Lokalsamfunn som Årdal har vært bærebjelker i industriutviklingen i Norge. Jeg er overbevist om at Årdal også i framtiden skal ha en viktig rolle i norsk industri. Samtidig skal vi være med å gjøre Årdal og andre lokalsamfunn mer robuste, slik at de tåler endringer. Økte investeringer i industri betyr ikke lenger at alle arbeidsplasser sikres, fordi så mye nå kan drives av maskiner. Det ser vi for eksempel fra Sauda, der produksjonen ved Erameth er nær tredoblet siden 1960-tallet, mens antall ansatte er redusert fra 1300 til 250. Vi må styrke omstillingsevnen, lete etter nye muligheter og bygge opp kunnskap som gjør samfunn som Årdal rustet for framtiden. Det kan bare lykkes ved at næring, kommune og stat spiller på lag.