Målrettet velferdskontrakt

PSYKISKE LIDELSER: Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse er i Dagbladet 7.desember bekymret for mennesker som har slitt psykisk og vært ute av arbeidslivet en stund. På tross av rehabilitering og attføring og ønske om å bruke sine ressurser i arbeidslivet, får de ikke arbeid. De har rett og slett ikke noe arbeid å stå opp til. Alt for mange mennesker med psykiske lidelser står utenfor arbeidslivet, selv om de både kan og ønsker å arbeide. Derfor er jeg opptatt av å se på alle virkemidlene for å få et arbeidsliv som også inkluderer mennesker med psykiske lidelser eller andre typer problemer som gjør det vanskelig å finne og beholde arbeid. Regjeringen vurderer nå om de ordninger og virkemidler vi har til rådighet bidrar til at vi når målene så effektivt som mulig. Vi har bl.a. bedt Høyskolen i Nord-Trøndelag undersøke hvor hensiktsmessige behandlings- og rehabiliteringstilbudene er for bl.a. mottakere av rehabiliteringspenger med psykiske lidelser, i forhold til målet om at de skal tilbake i arbeid. Undersøkelsen angir flere tiltak, bl.a. mer fokus på arbeidsressurser hos den enkelte, forpliktende avtaler mellom stønadsmottakere og velferdstjenestene når det gjelder mål og innhold i tiltak, og intensivering av innsatsen knyttet til IA-virksomheter. Vi vil vurdere anbefalingene og følge dem opp. Velferdskontrakter er et mulig tiltak i denne forbindelsen. Velferdskontrakter regulerer forholdet mellom den enkelte og myndighetene, og vil inneholde plikter og rettigheter tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.

EN EVALUERING av avtalen om et inkluderende arbeidsliv viser at mennesker Ørstavik er opptatt av, blir stengt ute av arbeidslivet. Aktiviteten i IA-virksomhetene har fram til nå i stor grad vært konsentrert om å redusere sykefraværet. En evaluering av IA-avtalens delmål 2 om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne, viser framgang i arbeidet, men det tar tid å få etablert tiltak i bedriftene, tid før tiltakene begynner å virke, og tid for å endre holdninger hos arbeidsgivere. I den nye IA-avtalen, som gjelder fra 2006 til 2009, er partene enige om å konkretisere mål og vurdere tilpasninger i virkemiddelbruken, for å sikre forsterket fokus på dette arbeidet. Gevinstene er store, både for samfunnet og den enkelte, hvis vi lykkes bedre med å inkludere flere i arbeidslivet enn i dag.