MISFORSTÅTT: Generelt viser forskning langt på vei at medievold i seg selv har en klar effekt på aggresjonsnivået, svarer Hillestad NOVA-forskerne som skrev i Dagbladet 9. juni. ILLUSTRASJON: Fra spillet MadWorld.
MISFORSTÅTT: Generelt viser forskning langt på vei at medievold i seg selv har en klar effekt på aggresjonsnivået, svarer Hillestad NOVA-forskerne som skrev i Dagbladet 9. juni. ILLUSTRASJON: Fra spillet MadWorld.Vis mer

- Medievold i seg selv har en klar effekt på aggresjonsnivået

Debatten om dataspill og aggresjon fortsetter.

||| VOLDELIGE DATASPILL: Tre forskere ved NOVA, Mossige, Bjerkan og Frøyland hadde i Dagbladet 9. juni en kritikk av en studie presentert i Schrødingers katt i NRK hvor det konkluderes med at voldelige dataspill øker brukerens aggresjonsnivå.

Hos NOVA-forskerne selv dukker det imidlertid opp mange feiloppfatninger. De hevder for eksempel at aggresjonsmål fra «kunstige» eksperimentsituasjoner forutsettes overført til virkeligheten, mens en på den andre siden ofte ikke tar høyde for hvordan både aggresjon og mediekonsum i seg selv kan henge sammen med sosiale og miljømessige forhold utenfor forskningslaboratoriet. Dette er imidlertid i liten grad tilfelle.

Nyere forskning forsøker nettopp å kontrollere for og eventuelt eliminere påvirkningen fra andre «ytre» variabler, både sosiale og personlighetsmessige. Når en har gjort dette, har en ofte funnet en klar aggresjonsøkende effekt av ulike typer mediekonsum, for eksempel voldelige dataspill. Se for eksempel Bartholow et al fra 2005.

NOVA-FORSKERNE misforstår også bruken av laboratorieeksperiment. Hensikten med disse er å eliminere effekten av visse utenforstående påvirkende faktorer for mer å kunne isolere og studere den «rene» effekten av den faktoren en er interessert i.

Ved å supplere med stastistiske undersøkelser forsøker en imidlertid også å kontrollere for effekten av andre mulige årsaksfaktorer. Både slike og andre utenforstående faktorer som i seg selv bidrar til å eliminere eller minske tendensen til mediepåvirket aggresjon må regnes med.

Det er altså ikke slik NOVA-forskerne påstår, at medievold-forskningen forutsetter at hvis 96 prosent av norske barn ser på medievold skulle nesten alle barn dermed være aggressive og voldelige. Dette er en direkte feilslutning.

EN REKKE ANDRE, ofte motvirkende forhold vil som regel spille inn. Men generelt viser forskningen langt på vei at medievold i seg selv, som autonom variabel har en klar effekt på aggresjonsnivået, selv om denne effekten i seg selv (heldigvis) ofte nøytraliseres av andre faktorer.