Mer penger til kor, scenekunst og kunstnere

Kulturfondet øker og fattige barn skal få oppleve mer kultur.

Oslo, 20130902. Hadia Tajik m utspill?
 Foto. Nina Hansen / Dagbladet
Oslo, 20130902. Hadia Tajik m utspill? Foto. Nina Hansen / DagbladetVis mer

Kulturminister Hadia Tajik er stolt over å kunne innfri løftet om at innen 2014 skulle én prosent av statsbudsjettet gå til kultur.

Hun står bak tidenes største kulturbudsjett. Kulturløftet 3 går ut på å fortsette opptrappingen av kulturbudsjettet for å holde 1-prosentmålet, for å holde prosentandelen også i de neste årene.

Kulturløftet ble som forventet ikke brutt, og på dette området kom den rødgrønne regjeringen i mål med sine løfter.
 
- Dette gjev slagkraft og økonomiske musklar til kulturlivet. Det legg eit viktig grunnlag for å gjere kunst og kultur tilgjengeleg for stadig fleire, og å heve kulturen sin status som samfunns- og politikkområde, seier kulturminister Hadia Tajik.

• Les alt om kulturbudsjettet.

Budsjettet  for 2014 innebærer en samlet økning for Kulturløftet på 840 millionar kroner (8,4 prosent) fra 2013.

I perioden 2006—2014 har bevilgningene til kulturformål økt med tilsammen 5,7 milliarder kroner. Det innebærer mer enn en dobling av statlig midler til kultur.

Tajik trekker fram ordningen for momskompensasjon som når 1,2 milliarder kroner i 2014, samt gradvis omlegging av tippenøkkelen, der andelen som går til idrettsformål, trappes opp mot 2015, som sterke sider ved budsjettet.

Mer til kor og scenekunst Regjeringen øker kulturfondet med 50 millioner, noe som gjør det mulig å satse mer på blant annet kor, scenekunst og arrangører på det visuelle feltet.

- Eit robust kulturfond er avgjerande for at det norske kulturlivet skal halde ein høg puls. Når me no oppfyller målet om at ein prosent av dei statlege utgiftene skal gå til kultur, er det derfor heilt naturleg at ein stor del av auken går til Norsk kulturfond, sier kulturminister Hadia Tajik.

Regjeringa foreslår å øke Norsk kulturfond med 54,2 millionar kroner i 2014 til 631,5 millionar kroner i 2014.

Det vil gi økt støtte til blant annet følgende formål:

• 7,4 millioner til allmenne kulturformål, for eksempel 5 millioner til rom for kunst (kulturbygg) • 7,2 millioner til visuell kunst, blant annet til arrangører på det visuelle kunstfeltet • 17,1 millioner til ordninger på musikkområdet, blant annet til satsing på kor • 16,4 millioner til tilskuddordninger innenfor scenekunst — både teater og dans - Historisk
- Dette er en historisk satsing på kunst og kultur. Veksten i budsjettet er historisk og det kommer virkelig kunst- og kulturfeltet til gode, sier Arnfinn Bjerkestrand, nestleder i Kulturrådet.
Han trekker fram økningen i kulturfondet og musikkavsetningen som spesielt positivt.

- At arrangør- og publiseringsstøtten er veldig gledelig, for å møte utfordringene musikk- og platebransjen står overfor, sier Bjerkestrand til Dagbladet.

Musikkfleltet øker med over 64 millioner kroner - det vil si at det blir en totalt bevilgning til musikkfeltet på nesten 1, 1 milliard kroner. Det vil komme blant annet kor, orkester og korps over hele landet til gode.

- Samstundes er auken i støtta til arrangørar på det frie feltet viktig. Det er dei som syt for konsertar og arrangement landet rundt, sier Tajik. Kultur for fattige barn En ny ordning skal gjøre det letter for barn og unge i familier med lav inntekt å delta i kultur- og organisasjonslivet.

Regjeringen setter av 5 millionar kroner til dette tiltaket.

- Born og unge brukar mykje av si fritid i frivillige organisasjonar innan idrett, kunst og kultur. Her finn dei fellesskap, meistring og får utfalde seg. Når vi likevel ser at det er nokre som fell utanfor er det viktig for oss å bidra til at barn og unge kan delta uansett kva bakgrunn dei har. Vi vil derfor bruke desse pengane til lågterskelaktivitetar som kan fengje dei som elles ikkje deltek, seier kulturminister Hadia Tajik.

- Foreldra si inntekt har mykje å seie for om born og unge er med i frivillige organisasjonar og andre fritidsaktivitetar. Difor rettar ordninga seg mot frivillige organisasjonar, som kan søkje om pengar frå ordninga slik at òg unge i familiar med låg inntekt kan delta, uttaler kulturminister Hadia Tajik.

Mer til scenekunst Regjeringen foreslår videre en økning på 97 millioner kroner til scenekunst - og i neste års budsjett er det lagt opp til en samlet bevilgning til scenekunst på 2 milliarder kroner, noe som vil gi rom for økt kunsterisk virksomhet og gir institusjonene rom for nødvendig vedlikehold av bygninger, ifølge kulturministeren.

Scenekunst, inkludert dans, under Norsk kulturfond får en økning på 16,4 millioner kroner.
Momskompensasjon Et annet felt som kulturministeren er fornøyd med at hun er i mål med momskompesasjon for frivillige organisasjoner.
Regjeringen foreslår å øke momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonr med 252 millioner kroner til 1,2 milliardar kroner.

- Momskompensasjonsordninga gjer at organisasjonane kan bruke meir av tida på frivillig aktivitet. Vi er no i mål med den største satsinga på frivillig sektor over statsbudsjettet nokosinne, seier Tajik.
Mer til kunstnerne Flere kunstnere vil få anledning til å utvikle seg og skape med bedre stipend- og vederlagsordningar.

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen flere stipend for å bedre levekåra for kunstnere.

Tippenøkkelen endret Regjeringa foreslår å endre tippenøkkelen. Dette  innebærer at overskuddet til Norsk Tipping i 2014 blir fordelt med 56 prosent til idrettsformål, 14,9 prosent til kulturformål utenfor statsbudsjettet og 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjonar.

11,1 prosent til kulturformål blir inntektsført i statsbudsjettet.

- Framlegget til ny tippenøkkel inneber at overføringane til idrett aukar frå 47,9 prosent til 56 prosent i 2014. Dette inneber ei auke på nær 200 millionar kroner til idretten. Det er behovet for å auke tilskotet til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunane som ligg til grunn for endringa. Tilskot til idrettsanlegg er det mest sentrale verkemiddelet i den statlege idrettspolitikken, seier kulturminister Hadia Tajik.

Plattformnøytral Regjeringen vil gjøre mediestøtteordningen plattformnøytral fra 1. januar neste år.

Regjeringen vil også innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk, noe som også går fram av forslag til statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår en økning i mediestøtten på nærmere 24 millioner kroner.

Det er positivt at regjeringen innfører plattformnøytral pressestøtte, men skuffende at den ikke gjør noe med mediemomsen, mener Mediebedriftenes Landsforening (MBL), skriver NTB.

MBL peker på at full moms for digitalt innhold er ødeleggende for innovasjon, fordi momsen gjør de digitale produktene dyre og fordi ulike satser basert på distribusjonsform er kompliserende for bedriftene og uforståelig for kundene.

— Det er positivt at regjeringen endelig legger fram forslag om en plattformnøytral pressestøtte og foreslår å øke produksjonstilskuddet fra 308 til 332 millioner kroner, sier direktør Randi S. Øgrey i MBL til NTB.