Miljøledende norsk industri

MILJØ OG INDUSTRI: Vi er dypt bekymra over klodens og menneskehetens framtid. De menneskeskapte klimaendringene gir oss store utfordringer dersom vi skal trygge framtidas generasjoners livsbetingelser. Vi er overbevist om at Norge, dersom vi skal ha troverdighet i internasjonale miljøspørsmål, må foreta betydelige kutt i våre utslipp. Vi vil advare mot løsninger hvor vi eksporterter «våre utslipp», vasker våre hender mens jordas utslipp øker. Norsk prosessindustri er ledende i verden på miljø. Industrien har redusert utslippene de siste årene. Den er basert på ren energi og en teknologi i tet i verden. Den kan forbedre seg ytterligere. Men ikke gjennom å bli avgiftsbelagt slik at den velger å «flagge ut» til land med mer gunstige rammebetingelser. Det innebærer at våre nasjonale utslipp reduseres, mens de globale utslipp øker. Det er ingen miljøstrategi.

SOM POLITIKERE fra partiene bak Soria Moria-erklæringa og fra industrikommuner har vi følgende budskap: Følg opp intensjonene fra Soria Moria. I erklæringa kan vi lese: Regjeringen vil gjennom strategisk satsing gjøre norsk industri ledende innenfor miljøforbedringer. Det vil gi vårt næringsliv et forsprang og nye salgsprodukter når nye internasjonale krav til BAT (best tilgjengelige teknologi) økes. Vår utfordring til regjeringa er: Staten må gå aktivt inn i forskning, utvikling og investering i ny teknologi. Staten må i samspill med industrien, og gjennom positive virkemidler motivere for - gjennom bruk av gulrot og ikke pisk - til at industrien i Norge reduserer sine utslipp, ikke eksporterer dem og øker dem.

VI HAR kompetanse på miljø. Vi har verktøy for å redusere verdens avhengighet av karbon. Med bakgrunn i prosessindustrien er vi nå på offensiven i industriell produksjon for solenergi. Vi kan ligge i front på renseteknologi, utvikle den teknologien verden trenger, gjøre prosessindustrien til vårt NOKIA. Vi har stort potensiale for energigjenvinning i industrien med langsiktige stabile rammebetingelser.Men dersom vi priser norsk industri ut har vi tapt på flere felt:- Vi har økt de globale utslipp, og forverret miljøproblemene.- Vi har skapt store omstillingsutfordringer i industrisamfunn, som vil gi mennesker og samfunn store kostnader.

DERSOM REGJERINGA velger en strategisk satsing på å gjøre norsk industri ledende på miljø har vi bidratt til en teknologi som styrker vår strategiske posisjon som industrisamfunn, samtidig som vi reduserer våre nasjonale utslipp og ennå viktigere; de globale utslipp.