Miljøsatsing uten glidemiddel

NORGE MARKERTE seg som et foregangsland da årets nasjonalbudsjett rommet et kapittel med en nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling. Det lokale engasjementet trekkes fram som en forutsetning for å lykkes. Men engasjementet er ikke fulgt opp med midler over budsjettet og forvaltningen strever med å operasjonalisere arbeidet. Og nå avvikler Børge Brende, på vegne av regjeringen, de kompetansemiljøene som bidrar til å realisere målene i handlingsplanen.

Da kommunene på siste halvdel av 90-tallet ble utfordret til å prioritere miljø og bærekraftig utvikling (Lokal Agenda 21), etablerte staten en seksjon for dette i Miljøverndepartementet. Den frontet statens forventninger til kommuner og lokalsamfunn, etablerte ulike støttefunksjoner og etterspurte resultater. Slik fikk kommuner og frivillige aktører drahjelp til å sette et tverrfaglig og langsiktig utviklingsprosjekt på dagsorden. Samspillet mellom nasjonalt og lokalt nivå utløste ideer og pågangsmot. Men i 2002 la Miljøverndepartementet ned seksjonen for Agenda 21-oppfølgingen, og steg for steg er departementets virkemidler på feltet fjernet. Støttefunksjonene i fylkene, prosjektmidler og formidlingskanaler er borte. Stiftelsen Idébanken er imidlertid gitt prioritert fra Stortingets side, nettopp som et stimuleringsmiljø for Lokal Agenda 21-satsning. De konkrete resultatene er tydelige i kommunene. Men nå står også det nasjonale bærekraftsenteret til Stiftelsen Idébanken for fall. Regjeringen kuttet i fjor bevilgningen til Idébanken med 25%, og kutter i år med ytterligere 40%. Idébanken kan dermed ikke opprettholde det nasjonale senteret, og samtlige ansatte har fått oppsigelsesvarsel. Dersom ikke ny finansiering kommer raskt på plass, kan ikke Idébanken drives videre i sin nåværende form.

BØRGE BRENDES spissing av Miljøverndepartementets rolle som sektordepartement fører til at tverrfaglige bærekraftmiljøer nedprioriteres. Som resultat er statens virkemidler for oppfølging av Agenda 21 i norske lokalsamfunn i ferd med å forsvinne.