Min dyre, premature sønn

DU KAN RISIKERE å miste livsgrunnlaget hvis du føder for tidlig i Norge i dag. Som fersk student kvalifiserer du ikke til Lånekassens fødselsstipend hvis studietiden før fødsel blir forkortet på grunn av prematur fødsel.

Å føde for tidlig er traumatisk. Du blir kastet inn i en verden bestående av sykehus, kuvøser, pustealarmer og ledninger, og lever med en intens redsel for at noe skal gå galt. Du er helt uforberedt på møtet med et knøttlite vesen som trenger medisinsk hjelp for å overleve. Og du er helt uforberedt på at den økonomiske støtten du hadde regnet med, kan bli tatt fra deg.

LÅNEKASSENS FORSKRIFTER sier du må ha vært student de siste seks månedene før fødselen finner sted, for å få fødselsstipend. Hvis du bare har studert i eksempelvis fem og en halv, fordi du føder to måneder for tidlig, kan du kysse stønaden farvel. Dette er fordi det ikke finnes hjemler for å gjøre unntak fra forskriftene. Det koster. Under vanlige forhold vil Lånekassens fødselsstipend utgjøre det du ellers ville fått utbetalt i lån og stipend i ti måneder, et beløp i størrelsesorden 80 000-90 000 kroner. Ved for tidlig fødsel er beløpet null.

Problemet omfatter bare foreldre som nylig har påbegynt studier eller har hatt opphold i studiene. Dette rammer særlig helt unge mennesker eller flerbarnsmødre som har valgt å være hjemme med barn før de starter opp igjen. Begge er grupper med høy risiko for allerede stramme husholdningsbudsjett.

AT FORELDRE SOM SLITER med den påkjenningen det er å få et prematurt barn, skal måtte lide økonomisk i tillegg, kan ikke være meningen. Det var utgangspunktet mitt da jeg i affekt forfattet et brev til utdanningsminister Kristin Clemet, etter å ha fått avslag på min stipendsøknad til Lånekassen. Jeg stilte spørsmål ved den blodige urettferdigheten dagens praksis medfører, og regnet med at det var slik fordi ingen hadde hatt overskudd til å gjøre de ansvarlige oppmerksomme.

Jeg antok at forskriftens mangel på unntakshjemmel var en glipp. Og jeg antok at ministeren hadde ansvarsfølelse nok til å forsøke å gjøre noe med saken. Akk. Utdanningsdepartementets seniorrådgiver svarte bare at «Fødselsstipendet i utdanningsstøtten ble i sin tid etablert som en ordning analogt med retten til fødselspenger etter folketrygden. Opptjeningsperiode er derfor regnet i forhold til fødselsdato slik reglene er i folketrygden.»

PUNKTUM FINALE. Det knappe svaret minner om måten barn ter seg når de får tilsnakk: «Det var ikke bare jeg som var slem; de andre gjorde det også.»

At andre gjør dumme ting har aldri vært en god unnskyldning for å gjøre dumme ting selv. Jeg har fortsatt ikke fått noe klart svar på bakgrunnen for Lånekassens dårlige behandling av foreldre til premature barn. Og jeg sliter med å finne ett eneste argument som svarer for dagens ordning.

Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å jukse med termindatoer, og det skal i så fall godt gjøres å få datoene til å stemme med studiestart. Frykten for jusk er derfor ubegrunnet, og bør i seg selv ikke brukes som unnskyldning.

PENGENE KAN DET IKKE stå på. Lånekassens klagenemd har de siste to årene behandlet to saker der denne problemstillingen dukker opp. Å omgjøre vedtak om avslag på søknad om fødselsstipend i disse sakene vil koste kassa godt under 100 000 kroner årlig. Det er for småpenger å regne for en institusjon der utbetalingene hvert år beløper seg til 12 milliarder kroner.

Løsningen på problemet er enkel: Verdens helseorganisasjon sier barn født mer enn tre uker før termindato er premature. Det er altså den medisinske grensen for prematuritet. Kunne ikke Lånekassen (og Folketrygden) benytte seg av samme grense? Hvis studenten føder mer enn tre uker før termin, vil retten til stipend opprettholdes utfra opprinnelig termindato. Den medisinske prematuriteten dokumenteres, og foreldrene får de samme rettighetene som foreldre med normale svangerskap har. Så har de til smør på brødskiva, og kan konsentrere seg om langt viktigere ting i livet.

Jeg har i hovedsak tatt for meg realiteten for studenter i dette debattinnlegget. At ferske arbeidstakere lider samme skjebne ved prematur fødsel er ikke mindre viktig. Tvert i mot - jeg har bare ikke overskudd til å gjøre det til min kampsak.

Vi har sjenerøse fødselspengeordninger i Norge som gjør det mulig å opprettholde livsgrunnlaget ved familieforøkelse. Men det er uverdig at foreldre med premature barn kan diskrimineres så grundig.

><B>TRAUMATISK:</B> Å føde for tidlig er traumatisk. Du er helt uforberedt på møtet med et knøttlite vesen som trenger medisinsk hjelp for å overleve. Og du er helt uforberedt på at den økonomiske støtten du hadde regnet med, kan bli tatt fra deg, skriver Hanne Mc Bride, her med sønnen Liam (4 mnd).