TILBAKE I OSLO: Carl I. Hagen (Frp) gjør comeback i politikken og stiller som ordførerkandidat. Her skriver han om sin fremtidsvisjon for hovedstaden.

Foto: Jon Terje H. Hansen
TILBAKE I OSLO: Carl I. Hagen (Frp) gjør comeback i politikken og stiller som ordførerkandidat. Her skriver han om sin fremtidsvisjon for hovedstaden. Foto: Jon Terje H. HansenVis mer

Min fremtidsdrøm for Oslo

La meg se frem i tid, etter et tiår med rent Frp-styre i landets hovedstad, hvor vi har hatt tid til å gjennomføre radikale og nødvendige reformer.

||| 1. LOV OG ORDEN

Oslo er en trygg by blant annet takket være et effektivt, godt utstyrt, mobilt og kontant eget Oslo-politi, styrt av byens myndigheter, som har ansvar for ro og orden, samt husinnbrudd, husbråk og mindre ran og tyverier. Et politikorps med mange mindre politiposter rundt omkring i byen med lokale patruljerende konstabler som patruljerer og besøker skoler, eldresenter og foreninger i eget lokalmiljø hvor de selv bor.

Et Oslo-politi med egen påtalemyndighet som ikke kan henlegge saker med kjent gjerningsmann som følge av mangel på resurser, fordi velgerne vil kreve en forsvarlig bemanning av sitt eget lokalpoliti. De vil stemme ned de partier som sier nei til et forsvarlig politikorps, noe de ikke kan i dag fordi politiet er et rikspolitisk ansvar uten nærhet til velgerne.

Vi har et domstolsvesen som uten opphold kan sende kriminelle til soning med samfunnsstraff og gjenoppretting av den skade de har forvoldt, noen timer eller dager etter at den kriminelle handling ble begått.

     
2. EN SERVICE-BY

Oslo skal være en by hvor alle kommunalt ansatte ser på seg selv som tjenere og hjelpere for byens innbyggere og bedrifter. Når innbyggerne spør pent om lov til å gjøre noe med egen eiendom eller næringsvirksomhet, det vil si søker om bevilling, løyve, tillatelse, dispensasjon, konsesjon, lisens, og så videre, så får de et raskt ja, med mindre det er klare, konkrete og tungtveiende grunner til å si nei. Bevisbyrden skal være på den eller de som vil si nei.

Når private eller næringsdrivende sender inn forslag om reguleringsplan for et tomteområde de eier, skal kommunen gjøre sitt beste for å si ja eller foreta de nødvendige råd og endringer som medfører at et ja kan innvilges innen klare og korte tidsfrister. Ingen private skal være nervøse og stå med luen i hånden når de møter på et kommunalt kontor for forklare sine søknader eller sine forslag, men tvert om se på byråkratene som sine tjenere og hjelpere. Altså en verdensforskjell fra i dag.

3. ELDREOMSORGEN SOM KONKURRANSEUTSATT SERVICENÆRING

Når eldre kommer i en psykisk eller somatisk situasjon som medfører behov for tjenester som omfattes av ordninger i vårt felles forsikringssystem, folketrygden, skal de ha juridiske rettigheter. Når pleietrengende eldre av det relevante offentlige vurderingsorgan i sin bydel blir tildelt et visst antall hjemmehjelpstimer, hjemmesykepleietimer, ergoterapi, fysioterapibehandlinger, omsorgpluss bolig eller sykehjemsplass, skal de ha full valgfrihet når det gjelder leverandør av tjenesten. De skal motta informasjon om alle relevante tjenesteprodusenter i nærområdet og i byen.

Fra avisannonser vil de ha sett annonser fra kjedene som driver med eldreomsorg på lik linje med annonser for dagligvarekjeder, kleskjeder, skokjeder, byggevarekjeder, frisørkjeder og el-varekjeder. Betalingen for tjenesten vil bli dekket med samme satser uavhengig av eget valg, fra det lokale NAV-kontor. Konkurransen mellom Aleris Omsorg, Adecco Omsorg, Carema Omsorg, Nordlandia Omsorg, Rica Omsorg, Quality Omsorg, Radisson Omsorg, Thon Omsorg, Comfort Omsorg vil være like intensiv som konkurransen i dag er mellom Kiwi, Rema 1000, ICA, Spar, Ultra, Smart Club, Europris, og Bunnpris.

Hvis en beboer eller pårørende er misfornøyd med service og oppfølging på et sykehjem, skal de ha full rett til å flytte til konkurrenten, og da går NAV- og egenbetalingen til institusjonen de flytter til.

4. EN HARMONISK BY

Jeg ønsker meg en fredlig og harmonisk by hvor alle, på tvers av opprinnelse og bakgrunn, er enig i og aksepterer et felles verdigrunnlag, men med respekt for ulike personlige og private kulturer og religioner i det private rom. Vi er alle individer med krav om respekt for private valg og private og personlige forhold, som valg av og utøvelse av religion, innenfor felles rammer.

Det betyr at alle i Norge aksepterer norsk som vårt felles språk og som morsmål for alle norske statsborgere og andre som føder barn i Norge, og som planlegger at Norge skal være deres fedreland og hvor de skal bo. For å sikre dette og motarbeide alle tendenser til etablering av parallelle samfunn, er det etablert et godt organisert Integreringstilsyn. Dette skal påse at alle kommuner som er berørt, har en akseptabel integreringsetat og et akseptabelt integreringsarbeid. En slik etat skal ved oppsøkende, undersøkende, informativ og opplysningsmessig virksomhet sikre at alle innbyggere oppfører seg og innretter sine liv slik at alle barn som fødes i Norge kan norsk når de begynner på skolen.

Det må også være akseptert og innført at sterkt avvikende og religiøse skikker og bruk, skal tilhøre det private rom og at visse skikker som tvangsgifte, kvinneundertrykking og kjønnslemlestelse ikke aksepteres i Norge. Særlig må kvinner gis en grundig opplæring i sine rettigheter og sine muligheter for norskopplæring uten ektemannens tilstedværelse.

5.  EN KUNNSKAPSRIK BY PÅ TOPP I NORGE

Jeg ønsker meg en kunnskapsrik by med en god skole tilpasset elevenes ønsker, med gode tilbud både til de teoretisk interesserte og de praktisk interesserte. Et tilbud som ikke krever for mye teori fra de elever som ønsker å bli bilmekanikere, elektrikere, røreleggere, malere, TV-reparatører, IT-konsulenter og så videre. Vi må ha også ha en skole basert på ro og orden, forsvarlig disiplin og ordentlige utdanningsforhold og -former. Vi skal ha en skole som stiller krav til sine elever og som har fokus på kunnskap.

6. EN LEVENDE KULTURBY OG ET PULSERENDE UTE- OG PARKLIV

Jeg håper fortsatt at Oslo skal være en ledende kulturby med bred aktivitet, men med like mye respekt og omsorg for pop, rock og populære musikkformer som for opera og klassisk musikk. En by med et pulserende og variert uteliv hvor ikke alt stenges samtidig om natten, men som tilpasser seg ulike brukergrupper og som hindrer bråk i drosjekøer.

JEG HÅPER OG TROR vi i landets hovedstad får en åpen, inkluderende, tolerant by som er harmonisk og fredfylt, og hvor byens innbyggere uavhengig av bakgrunn og opprinnelse slutter opp om fellesskapet og våre felles verdier med hovedbasis i det som i Norge er etablert gjennom mange hundre år.

OPPSØKENDE VIRKSOMHET: Et integreringstilsyn skal sikre at alle barn som fødes i Norge kan norsk når de begynner på skolen, skriver Hagen. Foto: Nina Hansen
OPPSØKENDE VIRKSOMHET: Et integreringstilsyn skal sikre at alle barn som fødes i Norge kan norsk når de begynner på skolen, skriver Hagen. Foto: Nina Hansen Vis mer