Misvisende om betalingsordninger

REGJERINGEN MENER

at det skal være et offentlig ansvar å sørge for gode pleie- og omsorgstjenester til alle, uavhengig av den enkeltes økonomi. I dag er det imidlertid slik at pleietrengende betaler ulikt for like tjenester, avhengig av hvor den enkelte bor. Regjeringen har derfor utredet alternative betalingsordninger, uten at det er tatt endelig stilling til modellvalg. Dette har ingenting å gjøre med å innføre «klasseskiller» i omsorgstjenestene, slik Dagbladets leder fremstiller saken 29.6.

I dag er det slik at sykehjemsbeboere betaler opp til 85 % av sin inntekt for oppholdet, uavhengig av hvilket tilbud man får. Dette innebærer at beboerne sitter igjen med lommepenger til egen disposisjon. I eget hjem og omsorgsboliger betaler man boutgifter, egenandeler for tjenestene man mottar og dekker dagliglivets utgifter selv. I et høringsnotat har regjeringen bedt kommunene og brukerorganisasjonene om synspunkter på hvorvidt tilsvarende regler også bør gjelde i sykehjem.

Gjennom «Handlingsplan for eldreomsorgen» er det bygget ut et stort antall nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Forskjellen mellom disse er i ferd med å viskes ut. Det økte fokuset på at brukeren skal kunne bo i eget hjem, har bidratt til å reise debatten om et felles regelverk for brukerbetaling.

GJENNOM HØRINGSNOTATET

har regjeringen bedt om berørte parters syn på hvorvidt reglene bør endres, og eventuelle alternativer til dagens regelverk. Regjeringen har ikke tatt stilling til alternativene. Det vil fortsatt være et sentralt mål for regjeringen at alle skal ha tilgang til pleie- og omsorgstjenester av god kvalitet, uavhengig av sosial status og personlig økonomi. Dette er det ingen uenighet om i regjeringen, i motsetning til hva Dagbladet på lederplass forsøker å skape inntrykk av.