Misvisende

I ANLEDNING

Dagbladets skriverier om en mor som ikke fikk treffe sin sønn av barnevernet, ber vi om spalteplass til følgende:

Lillesand Prosjektet (LP) varsler selvsagt foresatte i slike situasjoner umiddelbart. Denne saken har imidlertid så vidt mange sider, som tilsier at barneverntjenesten og institusjonen har samarbeid vedrørende kontakt mellom ungdom og foresatt. Dette hadde vi også i den aktuelle situasjon. I samråd med barneverntjenesten ble vi enige om at det beste for gutten i den aktuelle situasjon ville være å få møte sin mor med miljøarbeider fra LP til stede. Dette ble tilbudt mor, men hun avslo tilbudet.

LP anser familiearbeid og samarbeid med foresatte som et av de mest sentrale områdene i arbeidet med ungdom med adferds problemer, og ser på familien som en svært viktig samarbeidspartner. I noen tilfeller tar imidlertid oppbygging av samarbeidsforhold lang tid.

Vi bestreber oss på samarbeid også i denne aktuelle situasjon, basert på de behov som først og fremst er hos ungdommen.

Hver enkelt ungdoms historie og foresattes praksis vil alltid være utslagsgivende for de avgjørelser som må tas. I dette ligger det kontinuerlige utfordringer.

Av hensyn til taushetsplikt er det ikke mulig å utdype ytterligere vårt grunnlag for å tilby samvær med tilsyn i denne situasjonen.

Fyldig hendelsesrapport, med klokkeslett for alt som skjedde den aktuelle dagen, vil bli utarbeidet og sendt oppdragsgivere og tilsynsmyndighet.

INGENS INSTITUSJON

synes det er behagelig å bli ««hengt ut» i media, som LP blir av Dagbladet i denne saken. Vi mener imidlertid at vi har handlet i tråd med det som i denne situasjonen var «til barnets beste».