Én dør til felles tjenester

JØRN RATTSØ og Kåre Hagen kommenterer i Dagbladet, 4. april, regjeringens forslag til en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Regjeringen foreslår at Aetat og trygdeetaten legges ned, og erstattes av én ny samlet statlig arbeids- og velferdsetat. Vi foreslår videre at dagens ordning med et trygdekontor, et arbeidskontor og et sosialkontor, skal avløses av et samlet arbeids- og velferdskontor i hver kommune. Kontoret baseres på et lovpålagt samarbeid mellom stat og kommune. Rattsø og Hagen var medlemmer i Rattsøutvalget, som skulle utrede reformen. Derfor overrasker det ikke at de er misfornøyde med regjeringen på to sentrale punkter, der vårt forslag avviker fra det utvalget tilrådde:

 Regjeringen foreslår et sterkt forpliktende samarbeid mellom stat og kommune lokalt og med en lovmessig forankring. Utvalget foreslo at dette skulle basers på frivillighet.

 Vi foreslår at det statlige ansvaret nå skal samles i én ny etat. Utvalget tilrådde at ansvaret fortsatt skulle deles på to etater, men etter andre skillelinjer enn i dag.

VI ER ENIGE om at et hovedmål for reformen er å inkludere flere i arbeidslivet og redusere antall personer som er avhengige av offentlige stønader. Jeg vektlegger for min del sterkt at vi også må få til en forvaltning som i mye større grad er tilpasset brukernes behov. Jeg lar meg ikke lure av «en retorikk om at ett kontor løser alle problemer», men jeg tar meget alvorlig de klare tilbakemeldinger fra brukere og brukerorganisasjoner om at de ønsker seg én dør inn til et bredt spekter av arbeids og velferdstjenester. I høringen av utredningsutvalgets innstilling, var tilbakemeldingen klarest på dette punktet, og vi følger opp med et arbeids- og velferdskontor i hver kommune.

RATTSØ OG HAGEN er redde for at én ny samlet arbeids- og velferdsetat blir preget av rutinemessig rettighetsadministrasjon, som i «den gamle forvaltningskulturen i Rikstrygdeverket». De tror den aktive innsatsen for flere i arbeid vil drukne. Jeg tror de tar feil. Verken trygdeetaten eller Aetat videreføres. Det blir en ny etat. Rattsø og Hagen har en lite faktapreget oppfatning av forholdene i trygdeetaten. Trygdeetaten har jobbet meget seriøst med å sette brukeren i sentrum, og har i dag store oppgaver knyttet til å få folk i arbeid.

Jeg tror styrken i det politiske budskapet som nå bæres fram om at innsats for å få flere i arbeid er den sentrale utfordringen i velferdspolitikken, undervurderes. Det er dette ledere og ansatte vil bli målt på i framtida.