N orsk asylpolitikk og Somalia

ALLE ASYLSØKERE som kommer til Norge får en grundig og individuell behandling av sin søknad. Dette gjelder også asylsøkere fra Somalia. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) foretar sin vurdering basert på omfattende kartlegging av forholdene i Somalia.Denne grundige og individuelle vurderingen har ført til at Norge innvilger opp mot 60 prosent av alle asylsøknader fra somaliere. Dersom man holder utenfor søkere som UDI og UNE betviler at kommet fra Sør-Somalia er andelen innvilgelser enda høyere. Innvilgelsesprosentener i Norge langt høyere enn i Sverige og Danmark. UDI og UNE er likevel, i likhet med de fleste europeiske land, av den oppfatning at ikke alle asylsøkere fra Sør- Somalia per definisjon har et beskyttelsesbehov. Derfor avslås også enkeltstående saker begrunnet i at vilkårene i FNs flyktningkonvensjon ikke er oppfylt.

NÅR DET forholdet til UNHCR og deres anbefalinger i forhold til retur, så er ikke det på noen måte bindende for norske myndigheter. UNHCR har ikke kommet med klare anbefalinger knyttet til å gi denne gruppen flyktningsstatus, men har oppfordret til en sjenerøs behandling av sakene. Norge har utvist en slik sjenerøsitet. Regjeringen har full forståelse for at den økonomiske og humanitære situasjonen i Somalia fører til at mange reiser til vesten også av andre grunner enn beskyttelsesbehov. Det er imidlertid også situasjonen for mange andre grupper av asylsøkere, uten at dette kan være avgjørende for å gi oppholdstillatelse i Norge. En slik tilnærming ville undergrave asyl-instituttet, en regulert innvandring til Norge og opprydningen regjeringen har gjort på dette feltet.