Naivt om helsevesenet

HELSEVESENET: De store barnekullene som ble født etter den andre verdenskrig har gitt opphav til begrepet «eldrebølgen». Den vil blant annet innebære en kraftig økning i samfunnets pensjonsutgifter fra år 2013, når de første etterkrigskullene når 67 års alder. I norske sykehus er imidlertid «eldrebølgen» allerede godt i gang.

Sykdom rammer selv våre aller yngste, og deretter i økende grad ettersom vi blir eldre. Alderssammensetningen til pasienter innlagt i norske sykehus er derfor vesentlig forskjellig fra den vi finner i samfunnet for øvrig: den domineres klart av aldersgruppene fra drøyt 50 år og oppover. Her er befolkningsveksten kommet godt i gang, og den vil vedvare.

Dersom vi ønsker å opprettholde tjenestetilbudet på dagens nivå, må vi forvente en kraftig utgiftsvekst på grunn av endret alderssammensetning i befolkningen. Om vi i tillegg regner med at det medisinske tilbudet endres vil økningen bli enda større.

Mitt eget fagområde, intensivmedisin, påfører sykehusene store utgifter. Her vil kapasitetsbehovet trolig øke med ca. 35 prosent fram mot år 2025 bare på grunn av endret befolkningsstruktur. Tar vi hensyn til at vi vil få stadig mer aggressiv behandling av pasienter med kreft, hjerneslag og hjertesykdom, er det grunn til å tro at behovet blir vesentlig større.

Det er derfor naivt å tro at man kan få «kontroll» over utgiftsveksten i helsetjenesten, dersom man med dette mener at utgiftsveksten skal opphøre. Det er bedre å stikke fingeren i jorda og ta realitetene inn over seg først som sist: Utgiftene kommer til å gå kraftig opp.