Når Fanden leser bibelen

KRISTEN-KONVERTERING: I mitt tilsvar til Dag Hareides kronikk om Utlendingsnemnda (UNE) og trosfrihet påpekte jeg det uetiske i at han, ved å klippe ut og sette sammen ulike deler av teksten i et vedtak og framstille det som et sammenhengende sitat, får det til å se ut som om UNE mener det motsatte av hva som er tilfellet.

UNE-vedtaket gjelder en afghansk asylsøker som etter asylavslag i UDI, og etter at UNE opprettholdt dette avslaget, påberopte seg å ha konvertert fra islam til kristendom. Hareide påstår nå grunnløst at afghaneren «ifølge FNs høykommissær i verste fall risikerer forfølgelse inntil det livstruende og evt en dødsdom». Han får det feilaktig til å se ut som om FN har vurdert denne afghanerens sak. Hareide «glemmer» dessuten å presisere at den generelle FN-uttalelsen bare gjelder afghanere som har konvertert, og ikke, som i denne saken, afghanere som har anført å ha konvertert i den hensikt å få opphold i Norge.

Hareide hevder at UNE gjennom dette har «innført en teologi som krever mer enn dåp, mer enn kristen praksis, mer enn kristen kunnskap – i en ikke definert tilstand om ’å være kristen’.» Han liker også dårlig at jeg «bruker Mellomkirkelig råd som støtte for dette».

Nei, Hareide: UNE har ikke «innført» noen egen teologi. Jo, Hareide: UNE har definert hvordan vi vurderer om en asylsøker har konvertert til kristendom. Her bygger vi bl.a. på det vi oppfatter at det er bred enighet om mellom UNE og kirkelige aktører: 1. Vi står overfor vanskelige avveininger i hver enkelt sak. 2. Det er nødvendig å foreta troverdighetsvurderinger.

3. Det er viktig, men ikke tilstrekkelig, å vurdere dåp, kristen praksis og kristen kunnskap.

Hareides kritikk av pkt. 3 rammer Mellomkirkelig Råd og Norges Kristne Råd, som i en felles uttalelse også vektlegger betydningen av et troverdig refleksjonsnivå hos asylsøkeren.

Etter forberedelse av landkyndige og samtale med afghaneren har en nemndleder og to lekfolk enstemmig fastslått at klageren ikke har konvertert til kristendommen og derfor ikke trenger beskyttelse. De bygger på at klageren hadde overflatisk kunnskap om kristendommen, tillært for å få oppholdstillatelse, manglende refleksjon rundt religionsskifte, tre motstridende forklaringer på hvordan han kom i kontakt med kristendommen og at han ble døpt etter endelig avslag på asylsøknaden, men uten å bære preg av at han hadde gjennomgått en religiøs omvendelse.

Taushetsplikten er til hinder for at UNE legger vedtaket ut på nettet. Men det ville glede oss om Hareide fikk klagerens samtykke til selv å legge ut vedtaket. Leserne ville da ikke lenger være prisgitt referater fra en aktør som leser UNEs vedtak som Fanden leser bibelen.