GRØNN SKATTEKOMMISJON: NHO applauderer tilslutningen til EUs klimadugnad, men etterlyser virkemidler som både reduserer utslipp og ivaretar næringslivets konkurransekraft, men mener ensidig fokus på miljøavgifter er en svakhet ved Grønn skattekommisjon. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
GRØNN SKATTEKOMMISJON: NHO applauderer tilslutningen til EUs klimadugnad, men etterlyser virkemidler som både reduserer utslipp og ivaretar næringslivets konkurransekraft, men mener ensidig fokus på miljøavgifter er en svakhet ved Grønn skattekommisjon. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Når skatten får feil lukt og feil farge

Grønne avgifter er ikke hele svaret på den klimautfordringen vi står overfor.

Meninger

Det finnes som kjent ikke piller for møkkete vann. Derfor kan avgiftssystemet være ett av flere elementer for å stimulere til og premiere miljø- og klimavennlig atferd. Nå frykter vi at politikernes løsninger får både feil lukt og feil farge – at de hverken blir næringsvennlige eller grønne.

EU vil i løpet av sommeren pålegge Norge et ambisiøst og krevende måltall for utslippskutt. En betydelig del av jobben må gjøres i transportsektoren og i landbruk. NHO applauderer tilslutningen til EUs klimadugnad, men etterlyser virkemidler som både reduserer utslipp og ivaretar næringslivets konkurransekraft.

I desember la Grønn skattekommisjon frem sin rapport om hvordan et såkalt «grønt skatteskift» kan gjennomføres. Kommisjon foreslo blant annet et nytt og helhetlig system for karbonprising, hvor prisen på klimagassutslipp blir lik for alle sektorer i henholdsvis kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

Høyre, Frp, KrF og Venstre har siden nyttår forhandlet om oppfølgingen av kommisjonens forslag. Intensjonen er å fremme et helhetlig forslag til et grønt skatteskift i statsbudsjettet for 2017. Men partiene er fundamentalt uenig om hvordan et grønt skatteskift skal gjennomføres.

NHO er positiv til et skatteskift. Det kan være riktig å benytte økte miljøavgifter til å stimulere investeringer og verdiskaping gjennom reduksjon av andre skatter – i tillegg til andre tiltak. Men vi er redd en fastlåst avgiftskrangel på Stortinget først og fremst vil ende med ensidige skatteøkninger for næringslivet – med liten miljø-/klimaeffekt – og få eller ingen positive virkemidler.

Samarbeidspartenes arbeid med grønne skatter har så langt medført noen positive grep, som fritak for veibruksavgift på biodiesel. Men det har også medført lite gjennomtenkte og svært næringsfiendtlige forslag som plastposeavgift og flypassasjeravgift. Førstnevnte avgift var i strid med emballasjeavtalen, ble aldri innført og endte opp som en udekket regning på 1 mrd. kroner i revidert budsjett. Flypassasjeravgiften ble innført nærmest på trass, uten nevneverdig miljøeffekt, og med tap av et betydelig antall arbeidsplasser som sannsynlig resultat.

NHO er bekymret for at uenigheten vil ende med at man plukker enkeltavgifter fra utredningen som innføres på toppen av eksisterende avgifter. Uten en helhetlig avveining og tilpasning av skatte- og avgiftssystemet, vil resultatet lett bli dobbelt-beskatning. Det vil slå ut i økte utgifter og redusert konkurransekraft for næringslivet. Det tjener heller ikke klimaet om virksomheter og arbeidsplasser flytter til andre land – med større utslipp som resultat.

NHO støtter kommisjonen i at EUs klimakvotesystem må være styrende for utslippsreduksjoner i kvotepliktig sektor i Norge. Ny, dobbel virkemiddelbruk (CO2-avgift) bør unngås. I ikke-kvotepliktig sektor, med bl.a. transport, landbruk og avfall, er utformingen av avgifter og reguleringer mer i spill. Nye virkemidler er påkrevd dersom målet om inntil 40 prosent reduksjon av utslippene innen 2030 skal nås. Vi er positiv til restriktive tiltak som CO2-avgift, kø- og veiprising og lavutslippssoner. Men grønne avgifter er ikke hele svaret på den klimautfordringen vi står overfor. Pisken må suppleres med gulrot dersom målene skal nås og konkurransekraften opprettholdes.

NHO mener ensidig fokus på miljøavgifter er en svakhet ved Grønn skattekommisjon. Vi vil spesielt peke på miljøavtaler som et styringseffektivt virkemiddel. Industrien har redusert sine utslipp av klimagasser med 40 prosent siden 1990, ved hjelp av frivillige miljøavtaler. Ingen annen sektor i Norge kan vise til liknende resultater.

Derfor har vi tatt til orde for en ny miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter, etter modell av NOx-fondet. I avtalen vil næringsaktørene forplikte seg til konkrete utslippsreduksjoner fra transport, mot at de fritas for CO2-avgift på drivstoff. I stedet betaler de en medlemsavgift til fondet. Bedriftene kan så søke fondet om støtte til dekning av merkostnader ved investering i miljøvennlig materiell og kjøretøy.

Miljøavgifter inngår som en del av de samlede rammebetingelsene for næringslivet. NHO understreker at økte inntekter som følge av en grønn skatteveksling må ses i sammenheng med oppfølging av skattereformen som nylig ble vedtatt i Stortinget. Det vil si at økte miljøavgifter eventuelt må inngå som ledd i vekslingen mot de kommende reduksjoner i selskapsskatten og formuesskatten.

Klimautfordringen er blodig alvor. Men økte avgifter alene løser den ikke. Vi trenger en politikk som virker og som fremmer klimavennlige løsninger. Da kan vi ta lunsj i det grønne.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.