Nei til kriminalisering

JEG KJENNER MANGE folk som med omtanke for de prostituerte ønsker å kriminalisere kunden. Diskusjoner rundt prostitusjon engasjerer. En levende debatt om hvordan vi håndterer og regulerer prostitusjon er den beste garanti for at prostitusjonen ikke øker i samfunnet.

Hva er de viktigste grunnene til at Pro Sentret ikke ønsker å kriminalisere kunden slik Sverige har gjort? De fleste prostituerte jeg kjenner ønsker seg ut av prostitusjon. Det er en prosess som for den enkelte tar kortere eller lengre tid. Årsakene til at de startet vil være bestemmende for veien ut. Har du opplevd en traumatisk barndom, kan veien ut virke tyngre enn hvis du gjør dette for å komme over ei økonomisk kneik. Spørsmålet for oss må være: Hvordan kan jeg støtte henne i hennes streven med prostitusjonslivet og med veien ut? Gjør jeg det ved å innføre lover som vil forverre situasjonen for de kvinnene jeg ønsker å hjelpe? Jeg mener nei. Min påstand er at forbud mot å kjøpe sex, uansett går ut over kvinnene. I 1985 ble det i Canada ulovlig både å kjøpe og selge sex. En evaluering av loven viste at til tross for at man forsøkte å tillempe den på en likestilt måte, var det flere prostituerte som ble tatt enn kunder. Man kunne heller ikke påvise at prostitusjonen minket.

I Sverige uttaler Rikspolisstyrelsen seg om deres erfaringer: «Det finns inga belägg som säger att prostitutitionen som företeelse har minskat. I Malmö har antalet anmälningar om övergrepp mot prostituerade okat».

SELV OM PROSTITUSJON ikke er ønskelig i et samfunn, kan den ikke bekjempes med ethvert middel. For oss som har tatt de prostituertes parti, må vi stille spørsmålet - hvilken effekt har det på hennes livssituasjon at vi kriminaliserer? Vi setter hensynet til de prostituerte først, ikke fordi det skal bli enklere å prostituere seg, men fordi hun ikke skal få det verre enn i dag. Vi er altså imot kundekriminalisering fordi det vil ramme kvinnene hardest.

Vi er også imot kriminalisering fordi vi ikke ønsker et marked under jorda. Kriminalisering betyr at alle prostitusjonsarenaene blir mer utilgjengelig. I dag har politi og sosialarbeidere relativt god kontakt med og oversikt over innendørsmiljøet selv om det er utilgjengelig for folk flest. Vi mener at ved å marginalisere miljøet ytterligere blir innsyn vanskeligere og volden kan øke.

Norge har i nyere tid hatt en prostitusjonspolitikk som i det store og hele har fungert godt. Vi legger mer vekt på de sosiale aspektene og mindre på de kriminalpolitiske.

Det kan være årsaken til at det er relativt lite prostitusjon i Norge.

Vi har tro på at alle mennesker vil gjøre gode valg i livet sitt forutsatt gode livsbetingelser.

Vi må derfor skape et samfunn hvor kvinner og menn ser seg som verdifulle og likeverdige mennesker og hvor solidaritet med de som allikevel faller utenfor blir selvsagt. Dette er uttrykk for det beste i vår humanistiske tradisjon.