Vant i Høyesterett: Odd Nerdrum vant ankesaken i Høyesterett, og saken får nå ny behandling i Lagmannsretten. Foto: Agnete Brun / Dagbladet
Vant i Høyesterett: Odd Nerdrum vant ankesaken i Høyesterett, og saken får nå ny behandling i Lagmannsretten. Foto: Agnete Brun / DagbladetVis mer

Nerdrum-dommen opphevet

Høyesterett har beslutten at Nerdrum-saken skal behandles på nytt i lagmannsretten.

(Dagbladet): Dommen i straffesaken mot Odd Nerdrum er opphevet av Høyesterett, og skal behandles på nytt i Lagmannsretten.

Dette er dokumentene Dagbladet har avslørt.

- Jeg har ikke fått lest dommen nøye ennå, men jeg er jo selvsagt fornøyd, sier Nerdrums forsvarer Pål Berg til Dagbladet.

Han har formidlet resultatet til Nerdrums kone Turid Spildo, og forteller at hun mottok budskapet med glede.

- Hadde du forventet dette utfallet?

- Jeg hadde en god følelse, for å være ærlig våget jeg ikke å si det høyt, sier Berg.

- Hva tror du om sjansene når saken skal opp på nytt?

- Jeg mener at saken nå stiller seg annerledes enn sist den var oppe i retten. Det er blant annet fordi vi nå har mer solid dokumentasjon og fordi det foreligger en dom i den sivile skattesaken som bekrefter Odd Nerdrums forklaring av faktum, sier Berg.

«Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning — spørsmålet om en inntekt på 700 000 dollar var talt med to ganger og om et beløp på 450 000 dollar av dette var beskattet. Manglene gjaldt en betydelig del av det totale beløpet i saken. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte derfor oppheves.»
Dømt to ganger Nerdrum ble dømt til to år i fengsel for grov skatteundragelse sommeren 2011 i Oslo tingrett. Han anket saken til Borgarting lagmannsrett, men tapte også der.

I lagmannsretten ble han også dømt for å ha unndratt et høyere beløp enn i tingretten, og straffen ble skjerpet til to år og ti måneder.

Nye bevis Høsten 2012 gravde Dagbladet frem nye beviser i Nerdrum-saken, som ikke var kjent for etterforskningen, påtalemyndigheten eller Nerdrums-forsvarer. Dokumentene viser at Nerdrum trolig skattet av alle inntektene, men trolig til feil tid og delvis feil land.

I etterkant av avsløringen uttalte flere eksperter at bevisene kunne tyde på at Nerdrum var dømt for strengt og at han muligens ikke skulle hatt fengselstraff.

- Høyesterett peker på mangler i bevisvurderingen til lagmannsretten, som gjelder sammenhengen mellom de ulike transaksjonene, sier advokat Frode Elgesem i dag, etter å ha lest Høyesteretts avgjørelse.

- Slik Høyesterett resonnerer, kan man lese en skepsis for om lagmannsrettens dom er riktig, sier han.

I forkant av Dagbladets avsløringer satte han seg grundig inn i den nye dokumentasjonen. Han uttalte da at mye tydet på at lagmannsretten hadde idømt Nerdrum en for streng straff.

- Det ser ut som at Høyesterett peker på de sentrale punktene i Nerdrums argumentasjon, for at han er beskattet for samme beløp flere ganger, og at han er straffet for en for omfattende skatteunndragelse, sier Elgesem, og legger til:

- Beslutningen i Høyesterett  betyr at det vil bli en ny ankeforhandling i lagmannsretten, og der vil de nye bevisene kunne bli lagt fram.

Elgesem er ikke overrasket over Høyesteretts beslutning.

- Jeg tenker at det var såpass mye som pekte i retning av at lagmannsretten hadde lagt til grunn er for stort beløp. I en så alvorlig sak som dette, er det riktig at saken da prøves på nytt, sier advokaten.

Lagmannsretten skal nå altså foreta en ny bevisvurdering. I prinsippet kan Nerdrum dømmes til ny fengselstraff, men omfanget av skatteunndragelsen kan bli sterkt redusert dersom lagmannsretten fester lit til Nerdrums forklaring. Dette kan innebære både redusert fengselsstraff og fritak fra fengselsstraff.

Ankesaken Nerdrum anket dommen fra lagmannsretten fordi han mente dommen ikke var begrunnet godt nok.

Dette gjaldt blant annet hvorfor norske skattemyndigheter mener han har tjent mer hos Forum gallery i USA, enn hva salgslistene fra galleriet viser. Disse listene er hentet ut av skattemyndighetene i USA.

Anken gjaldt også begrunnelsen for hvorfor vitneforklaringer fra Deloitte og KPMG på Island ble tilsidesatt av retten.

- Hverken Nerdrum eller hans rådgivere har blitt trodd i retten, uten at dette er begrunnet, sa Nerdrums forsvarer, Pål Berg, til Dagbladet i fjor høst.

Ankesaken ble behandlet i Høyesterett den 24. januar i år.

Har saksøkt staten Parallelt med straffesaken har Nerdrum gått til sivil søksmål mot Skatt øst, fordi han mener seg urettmessig etterlignet for inntektsårene 1998-2002. Saken omhandler i all vesentlighet de samme beløpene har er dømt for å ha unndratt i straffesaken.

Den sivile saken ble behandlet i Oslo tingrett i oktober 2012. I dommen kom det fram at retten tror på deler av Nerdrums forklaring, og at han feilaktig har måttet betale skatt to ganger for de samme inntektene.

Men på grunn av bevisreglene i sivile skattesaker tapte Nerdrum søksmålet. Tingretten mente Nerdrum kunne klandres for å ikke ha opplyst saken tilstrekkelig på et tidligere tidspunkt, og at det var årsaken til at Skatt østs ligningsvedtak ble som det ble.

Også denne saken har Nerdrum anket, og den vil trolig komme opp i 2014.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra Oslo statsadvokatembeter, eller statsadvokat Erik Førde.

Nerdrums forsvarer: Advokat Pål Berg. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
Nerdrums forsvarer: Advokat Pål Berg. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET Vis mer