Nødvendig å etterforske Krekar

AMNESTY INTERNATIONAL

og Helsingforskomitéen har ment og mener at norske myndigheter bør etterforske mulla Krekar for overgrep han skal ha begått i Nord-Irak.

Norge må ta slike saker alvorlig både for å hindre at landet blir et fristed for personer som har begått internasjonale forbrytelser og for å bidra til en bred internasjonal kamp mot straffrihet. Sakene kan være vanskelige, men det fritar ikke norske myndigheter for ansvar.

I et intervju i Dagbladet 19. februar, understreker kommunalminister Erna Solberg at «det nesten er umulig å få dømt personer som mulla Krekar i Norge». Hun legger til at det finnes en naiv tro «i en del norske organisasjoner... på at det er lett å straffeforfølge folk i Norge. Det er nesten umulig å straffeforfølge noen når det har skjedd i et annet land, og når det ikke er del av et rettsoppgjør i et annet land». Dette er oppsiktsvekkende uttalelser fra et medlem i en regjering som nettopp har satt spørsmålet om hvordan Norge kan ta et ansvar på dette området på dagsordenen.

Justisminister Odd Einar Dørum står bak et arbeid for å opprette kapasitet til å etterforske og straffeforfølge i internasjonale straffesaker hvor mistenkte har en form for tilknytning til Norge skal organiseres.

Menneskerettighetsorganisasjoner i Norge har argumentert for at norske myndigheter må ta strafferettslige skritt i slike saker. Men det har ikke vært ut fra en naiv tro om at dette er enkelt. Tvert imot har organisasjonene understreket at dette krever kompetanse, spesialisering, styrking av norsk lovgivning på enkelte områder og utstrakt internasjonalt samarbeid.

Ut fra Justisdepartementets engasjement i problemfeltet har vi tolket regjeringen som at den ønsker å etablere en slik kapasitet i Norge. Derfor er det overraskende at Kommunalministeren ut fra utviklingen i Krekar-saken kommer med en uttalelse som gir uttrykk for en meget defensiv holdning i slike saker.

KREKAR-SAKEN

byr på mange utfordringer, ikke minst på grunn av situasjonen i Nord-Irak. Etter at saken er avsluttet, uansett utfall, er det viktig med en gjennomgang av hvordan den er blitt behandlet av de berørte instanser. Slik kan en vinne nødvendig erfaring for å kunne håndtere lignende saker i fremtiden på en effektiv og rettssikker måte.

Flere stater har kjørt slike saker gjennom sine rettsapparat. I Danmark har man opprettet et statsadvokatkontor for særlige internasjonale saker. Her kom myndighetene i forlegenhet etter at det ble kjent gjennom mediene sommeren 2001 at en tidligere irakisk hærsjef hadde opphold i Danmark uten at hans sak var blitt etterforsket. Han var ansvarlig for angrep på kurdere i Nord-Irak i 1988 hvor omfattende overgrep fant sted. Siden har en startet etterforskning i en rekke andre saker.