NYE FORSLAG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte forslagene til innstramminger for flyktninger og asylsøkere mandag 4. juli. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix 
NYE FORSLAG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte forslagene til innstramminger for flyktninger og asylsøkere mandag 4. juli. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix Vis mer

Nødvendig innstramming

Med nye regler vil vi unngå at asylsøkere kommer til Norge bare på bakgrunn av velferdsordningene.

Meninger

De første 33 årene etter 1945 kom det til sammen 7900 flyktninger til Norge. I fjor kom det 31.000. Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen foreslår en rekke innstramminger i velferdsordningene for flyktninger.

Det store antallet som søker beskyttelse gjør at det mer enn noen gang er viktig at de som får opphold, raskest mulig kommer i arbeid og blir i stand til å forsørge seg selv. Regjeringens forslag vil bidra til dette.

Det er viktig at ordningene våre er rettferdige, hensiktsmessige og økonomisk bærekraftige, men de bør ikke være mer attraktive enn ordningene i nabolandene våre.

I folketrygden er det i dag slik at man må oppfylle et krav om tre års botid for å ha rett til en rekke ytelser. Men denne regelen gjelder ikke for flyktninger.

Det er videre slik at man må ha vært med i folketrygden i 40 år for å få fulle minsteytelser. Heller ikke denne regelen gjelder for flyktninger.

Disse særordningene ble utviklet i en helt annen tid da det kom langt færre flyktninger enn det kom i fjor, og hva vi må være forberedt på også i årene som kommer. Tiden er derfor moden for å se nærmere på disse reglene.

For flyktninger som er over 67 år eller som er uføre, foreslår regjeringen å erstatte den garantien de i dag har i folketrygden med en garanti i ordningen med supplerende stønad.

Dette er en ordning som sikrer det samme stønadsbeløpet, men med behovsprøving og uten forsørgingstillegg. Regjeringen foreslår samtidig å stramme inn på adgangen til å ta med seg den supplerende stønaden ut av landet. De øvrige særreglene foreslår Regjeringen å oppheve, med ett unntak.

Samtidig foreslår regjeringen at de ovennevnte botidskravene heves fra tre år til fem år. Også for kontantstøtte, hvor det i dag ikke er noe botidskrav, foreslås det å innføre et botidskrav på fem år. Jeg synes det er rimelig å stille krav om en viss tilknytning til landet før man får tilgang til slike rettigheter.

De tiltakene vi har foreslått, vil skape et rettferdig og forståelig system, og vil også bidra til å stimulere flyktningene til å være yrkesaktive. Ved at de norske reglene gjøres noe likere de reglene man har andre europeiske land, vil vi unngå at asylsøkerne velger å komme til Norge bare på bakgrunn av velferdsordningene