Nok film støtte

DET ER MED

stor undring eg las i Dagbladet på søndag at Produsentforeningen, Dramatikerforbundet, Skuespillerforbundet, Filmforbundet og Norske Filmregissører håper Stortinget vil pressa regjeringa til å ta filmbransjen på alvor. Dersom det er nokon som tar filmbransjen på alvor så er det nettopp Kultur- og kyrkjedepartementet!

Den statlege løyvinga til film er større enn nokon gong. I 2004 er det løyvt over 250 mill. kroner til tilskot til film og audiovisuelle produksjonar. Filmmeldinga eg la fram sist veke viser også at tilskotsordningane til norsk film er dei suverent beste i heile Norden. Om dette ikkje er å ta filmen på alvor, så veit ikkje eg.

Eg hadde ikkje planar om å leggje fram ei stortingsmelding om film no. Omlegginga av dei statlege tilskotsordningane til film i 2001 har først gitt fullt utslag for filmane i fjor. Vi har difor berre erfaringane frå 2003 å basera oss på. Eg har tidlegare varsla ei evaluering av heile filmområdet. Og at denne evalueringa vil starta i 2005. Når eg har lagt fram ei melding alt no er det fordi Stortinget under budsjetthandsaminga for 2004 påla meg å gjera det.

Med bakgrunn i den svært korte tidsfristen Stortinget gav meg og utan høve til nærare konsekvensvurderingar, var det ikkje forsvarleg å leggja fram omfattande forslag til endringar. Eg har difor lagt vekt på mindre justeringar som skal føra til ei betre fordeling av midla til filmproduksjon. Eg konstaterer med glede at også bransjen ser behov for justeringar som inneber ei anna fordeling av tilskotsmidlane til film, i tråd med det departementet foreslår i meldinga.

Endringane medfører at dei som produserer filmar som går godt og spelar inn store summar skal betale meir tilbake til Norsk filmfond. Slik skal filmar som gir store overskot bidra til at det blir produsert ny film. Dei foreslåtte endringane vil ikkje gje utslag for dei filmane som får låge besøkstal.

NÅR DET GJELD

vurdering av spørsmålet om moms som Stortinget ba om, er dette noko både eg og Regjeringa er opptatt av. Eg varslar difor i meldinga at vi jobbar med dette, men at vi vil sjå heile kulturområdet under eitt. Vi vil koma tilbake til dette på eit seinare tidspunkt. Eg synest det er naivt og kanskje også ein smule usolidarisk av filmbransjen å forventa spesiell handsaming på dette området, når dette er eit problem som rammar heile kulturfeltet, om enn på ulike måtar.

Aktørane i filmbransjen synest å vera svært så samde om eitt punkt: dei treng meir pengar til film. Dei spår endåtil sin eigen død i løpet av to år dersom det ikkje blir løyvt meir. Med over 250 mill. kroner i direkte tilskot trur eg at dei fleste vil ha vanskeleg for å sjå at bransjen ikkje skal klara å overleva. Eg vil til slutt presisera at ei stortingsmelding aldri inneheld lovnad om meir pengar. Dette var heller ikkje det Stortinget bad om. Bransjen har truleg misforstått dersom dei venta at meldinga skulle innehalde forslag om auka løyving til film.