SELGER VÅPEN: Saudi Arabia og De forente arabiske emiratene fører krig i Jemen, og Norge fortsatte å selge våpen til de to landene i fjor, til tross protester fra en rekke organisasjoner. Foto: NTB Scanpix
SELGER VÅPEN: Saudi Arabia og De forente arabiske emiratene fører krig i Jemen, og Norge fortsatte å selge våpen til de to landene i fjor, til tross protester fra en rekke organisasjoner. Foto: NTB ScanpixVis mer

Norge har et strengt regelverk

Eksporten av forsvarsmateriell er ansvarlig.

I et innlegg i Dagbladet fredag 29. april, etterlyses en begrunnelse fra undertegnede for våre partiers innstilling til stortingsmeldingen om eksport av norsk forsvarsmateriell i 2014.

Norge har i dag et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Samtidig gjør Stortinget kontinuerlig en vurdering av om regelverket er riktig utformet, og om det er behov for strengere reguleringer. Gjennom Stortingets behandling av eksportmeldingen denne vinteren, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet forslag til vedtak i Stortinget som vil kunne gi nye innstrammeringer i regelverket.

Vi foreslo å gi regjeringen oppdrag om å utrede hvorvidt innhold i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kunne innpasses i norsk lov eller forskrift. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene og Venstre (noe som nok ikke var intendert fra Venstres side). Ap og Sp sørget også for at regjeringen nå må utrede muligheten for å videreutvikle dagens ordning med sluttbrukererklæring ved eksport av strategiske varer.

Det norske regelverket for eksport av forsvarsmateriell tillater ikke salg av forsvarsmateriell til land i krig eller dersom dette brukes til intern undertrykking eller brudd på menneskerettighetene.

Arbeiderpartiet, Sp og Krf har klare merknader i komiteinnstillingen med advarsler til UD om salg av våpen til de Gulfstatene som driver krig i Jemen. Komiteen tar også opp Saudi Arabia særskilt, noe også undertegnende gjorde i debatten av både St. melding 8 og 9.

Vi roser jobben som gjøres av blant annet artikkelforfatterne og deres respektive organisasjoner. Deres arbeid bidrar til økt oppmerksomhet om en debatt som er avgjørende for å sikre legitimiteten til forsvarsindustrien. Samtidig må vi som folkevalgte ta beslutninger ut i fra et helhetlig perspektiv. En del av dette bildet er at det ikke er mulig å sikre nasjonal forsvarsevne, uten også å ha en nasjonal forsvarsindustri. På samme måte som Norge importerer forsvarsmateriell, må også norske produsenter av forsvarsmateriell kunne eksportere sine varer under et strengt utformet eksportregelverk.

Stortinget foretar hele tiden en grundig vurdering av gjeldende regelverk og om dette er utformet hensiktsmessig. Det er varslet at melding om eksport i 2015 kommer allerede i juni. Vi vil behandle denne meldingen grundig, og ser frem til konstruktivt samarbeid med blant annet Birkeland, Lindahl, Langemyr og Heldal og deres samarbeidspartnere.