Norge har liten innvandring!

ZORICA MITIC har et debattinnlegg 4. april hvor også Statistisk sentralbyrå kommenteres. Hun mener at SSBs påstand om at innvandringen til Norge er liten i forhold til andre land, er helt feil. Grunnlaget for en slik sammenlikning bør være hvor stor andel av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. I norsk statistikk er dette personer innvandret fra utlandet og som har to utenlandsfødte foreldre, pluss deres etterkommere. Bare land med befolkningsregistre har slike data. Det er derfor problematisk å finne gode sammenliknbare tall. Folketellingene omkring år 2001 har tall for befolkningen født i utlandet for de fleste daværende 15 EU-land, pluss Norge og Sveits. Etterkommerne dekkes ikke. Det er bare Finland blant disse landene som har klart mindre befolkning født i utlandet enn det Norge har. Vi er på linje med Portugal og Danmark, har om lag halvparten av innvandringen i Belgia, Tyskland, Hellas, Frankrike, Irland, Nederland, Østerrike, Sverige og Storbritannia, og langt mindre enn Sveits og Luxembourg. Italia og Spania mangler dessverre data. Det er derfor god dekning for å si at innvandringen til Norge er relativt liten i et internasjonalt perspektiv.

SSB HAR IKKE «bevist» at nordmenn er mer kriminelle enn innvandrere og asylsøkere. Vår statistikk over straffede viser tvert om at en større andel i innvandrerbefolkningen straffes. Her er det kontrollert for blant annet alder, kjønn og bosted, men ikke for annen sosial bakgrunn. Undersøkelser ved NOVA viser at unge innvandrere er mindre kriminelle enn nordmenn, med unntak for grov voldskriminalitet. Ingen av disse resultatene kan sies å bevise hvilke grupper som er mest kriminelle.