Norge svikter ikke

PALESTINA: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Petter Eide, skriver engasjert om palestinske flyktninger i Dagbladet (kronikk 14. mai). Jeg er enig i det meste av det han skriver. Men når han topper artikkelen med at Norge svikter de palestinske flyktningene, trår han feil.

Palestinske flyktningers rett til retur er ett av de såkalte sluttstatusspørsmål som er gjenstand for forhandlinger mellom Israel og palestinerne. En løsning på flyktningproblemet henger nært sammen med løsninger mht grensefastsettelse og Jerusalems status. Partene er enige om at det er på denne måten de vil nærme seg disse spørsmålene.

Norges holdning i disse spørsmålene er i tråd med internasjonal folkerett og FNs mange sikkerhetsrådsresolusjoner: Norge støtter den rett til retur som folkeretten gir de palestinske flyktningene. Norge vil også støtte andre løsninger som partene kan enes om, vår linje har vært å gi partene støtte til å søke løsninger på de krevende spørsmålene via forhandlinger. Det er opp til partene, med støtte fra det internasjonale samfunn, å komme frem til en løsning som fører til varig fred og sikkerhet for to stater side om side, Israel og Palestina.

Videre har Norge et sterkt engasjement for flyktningene. Norge har siden 1992 finansiert innsamling og systematisering av informasjon om palestinske flyktninger i regi av forskningsstiftelsen Fafo. Dette har resultert i en serie levekårsundersøkelser som dokumenterer flyktningenes kår i de ulike vertslandene i regionen. Dette materialet er viktig grunnlag for palestinerne i forberedelsene til sluttstatusforhandlingene med Israel.

Norge er samtidig en betydelig bistandsyter til bedring av flyktningenes kår i og utenfor Det palestinske området. Norge ga i fjor sammen 218 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), som tilbyr grunnleggende tjenester som helse og utdanning for palestinske flyktninger i Libanon, Syria, Jordan og Det palestinske området. Dette er en betydelig økning sammenliknet med tidligere års bidrag.

1. juli i år overtar Norge formannskapet i UNRWAs styringsgruppe, som består av de viktigste giverlandene og vertslandene. Norge vil bruke formannskapsperioden til å øke den internasjonale oppmerksomheten omkring den humanitære situasjonen for palestinske flyktninger, og mobilisere internasjonal bistand.

Norge støtter som kjent også en rekke norske og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider for å bedre flyktningenes levekår, slik som Petter Eides egen organisasjon Norsk Folkehjelp.

Giversamarbeidet med palestinske selvstyremyndigheter (AHLC) som Norge leder er en viktig arena for å skape internasjonal oppslutning om institusjonsbygging i Det palestinske området. Vi ser på dette som et viktig bidrag til en fremtidig palestinsk statsdannelse. Norge har også i en årrekke støttet PLOs forhandlingsenhet, for å gjøre palestinske myndigheter i stand til å hevde sin rett i forhandlinger med Israel. Løsningen på det palestinske flyktningspørsmålet ligger i opprettelsen av en levedyktig palestinsk stat som ledd i fremforhandlet tostatsløsning.