Norsk seier i porno-strid

EFTA-domstolen i Luxembourg ga i dag Norge fullt medhold i en prøvesak om hva som kan sendes av porno på kabel-TV.

Domstolen slår fast at hvert lands nasjonale lovgivning går foran EØS-avtalen i slike spørsmål.

EFTA-domstolen foretar denne juridiske grenseoppgangen i en sak som TV 1000 har anlagt mot staten ved Kulturdepartementet for Oslo byrett. TV 1000 påberopte seg fjernsynsdirektivet i EØS-avtalen som grunnlag for å kunne sende filmer med pornografisk innhold som strider mot norsk straffelov, og byretten vendte seg til EFTA-domstolen for å få klarlagt hvordan direktivet skal tolkes.

Domstolen fastslår at det ikke finnes noen felles europeisk norm for hva som er pornografi. Derfor er det den nasjonale lovgivningen som gjelder.

I saken mot Kulturdepartementet hevdet TV 1000 at de aktuelle filmene kunne sendes lovlig dersom sendingene foregikk sent på natten. Også dette avviser EFTA-domstolen.